SFS 2012:464 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

120464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 a�2 d §§, av

följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen

(

2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen kompletterar EU-

förordningar om handel med utsläppsrätter.

2 §

1

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt

2 kap. 3 § lagen

(

2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

2 a §

Naturvårdsverket ska

1. planera, utreda och pröva frågor om tilldelning av utsläppsrätter enligt

3 kap. 8 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och

2. utöva tillsyn enligt 7 kap. samma lag i den mån tillsynen inte utövas av

Finansinspektionen.

I frågor om flygverksamhet ska Naturvårdsverket höra Transportstyrelsen.

2 b §

Statens energimyndighet

1. är projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § lagen (2004:1199) om handel

med utsläppsrätter,

2. är kontoföringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § samma lag, och
3. ska vidta de åtgärder som behövs för att det i unionsregistret ska kunna

registreras sådana depåkonton för luftfartygsoperatörer som avses i kommis-
sionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standar-
diserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr
280/2004/EG

2.

1 Senaste lydelse 2011:1592. �ndringen innebär bl.a. att andra�fjärde styckena upp-
hävs.

2 EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920).

SFS 2012:464

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:464

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2 c §

Finansinspektionen ska i fråga om utsläppsrätter som inte utgör

finansiella instrument

1. utöva tillsyn över att artiklarna 37�42 i kommissionens förordning

(EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration
och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlig-
het med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

3 följs,

och

2. i tillsynsverksamheten samarbeta och utbyta information med utländska

behöriga myndigheter på samma sätt som enligt 17 § lagen (2005:377) om
straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Bestämmelser om tillsyn över utsläppsrätter som utgör finansiella instru-

ment finns i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansi-
ella instrument och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 d §

Riksgäldskontoret ska vara auktionsförrättare enligt förordning (EU)

nr 1031/2010.

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).