SFS 2012:465 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

120465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2009:302) om verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård

dels att 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 a §, samt närmast

före 3 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 §

Med djurhälsopersonal avses i denna lag personer som utövar verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård och som

1. har legitimation enligt 3 kap. 1 §,
2. har godkännande enligt 3 kap. 5 eller 6 §,
3. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 9 § tillhanda-

håller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i Sverige, eller

4. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 3 kap. 7 a § att utöva ett yrke

inom djurens hälso- och sjukvård.

3 kap.

3 §

Behörig att utöva yrke som veterinär är endast den som har

1. legitimation för yrket enligt 1 §,
2. rätt till sådan yrkesutövning enligt föreskrifter meddelade med stöd av

9 §, eller

3. ett sådant särskilt tillstånd som avses i 7 a § första stycket att utöva

veterinäryrket.

4 §

En yrkestitel enligt 1 § (skyddad yrkestitel) får användas i verksamhet

inom djurens hälso- och sjukvård endast av den som

1. enligt nämnda paragraf har legitimation för yrket,
2. enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 § har rätt att utöva veteri-

näryrket, eller

1 Prop. 2011/12:87, bet. 2011/12:MJU22, rskr. 2011/12:240.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex
32005L0036).

SFS 2012:465

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:465

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 7 a § första stycket att utöva

yrke som veterinär eller djursjukskötare.

Den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel får inte

heller använda en titel som kan förväxlas med en sådan.

Behörighet genom särskilt tillstånd

7 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje
särskilt fall utöva yrke som veterinär, djursjukskötare eller hovslagare när
det saknas förutsättningar för legitimation enligt 1 § första stycket eller god-
kännande enligt 5 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare

meddela föreskrifter om att den som har legitimation enligt patientsäkerhets-
lagen (2010:659) ska kunna få ett särskilt tillstånd att i den utsträckning som
anges i varje särskilt fall utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
när det saknas förutsättningar för godkännande enligt 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)