SFS 2012:466 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

120466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att bilagorna 1�4 till jaktförordningen (1987:905)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

SFS 2012:466

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:466

Bilaga 1

2

Allmänna jakttider

2 Senaste lydelse 2009:655.

Slag av vilt

Område

Jakttid

3)
Rödräv

Blekinge län

den 1 aug.�den 28

Skåne län

(29) feb.

Hallands län

Värmlands län

den 1 aug.�den 31

�rebro län

mars

Dalarnas län: länet utom
�lvdalens kommun
Gävleborgs län

Dalarnas län: �lvdalens

den 1 aug.�den 15

kommun

april

Västernorrlands län

den 1 aug.�den 15

Jämtlands län

april

Västerbottens län
Norrbottens län

�vriga delar av landet

den 1 aug.�den 15
mars

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 9, 10 och 18.

8)
Dovhjort

Hela landet

den 1 okt.�den 20
okt. och den 16
nov.�den 28 (29)
feb. (alla djur)

Dovhjort � horn-

Hela landet

den 1 sept.�den 30

bärande djur, endast

sept.

smyg- och vaktjakt

Dovhjort � hind och

Södermanlands län

den 21 okt.�den

kalv

�stergötlands län

15 nov.

Kalmar län
Skåne län
Västra Götalands län
�rebro län

background image

3

SFS 2012:466

9)
Kronhjort

Skåne län

andra måndagen i
okt.�den 31 jan.

Kronhjort, årskalv

Hela landet utom Skåne län

den 16 aug.�den
30 sept. (enbart
smyg- eller vakt-
jakt), den 1 okt.�
fram till den an-
dra måndagen i
okt. och den 1
jan.�den 31 jan.

Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga 3.
10)
Rådjur

Hela landet utom Västernorr-

den 1 okt.�den 31

lands, Jämtlands, Västerbottens jan.
och Norrbottens län

�vriga delar av landet

den 1 okt.�den 31

dec.

Rådjur � hornbärande

Uppsala län

den 1 maj�den 15

djur, endast smyg-

Västmanlands län

juni

och vaktjakt

Gävleborgs län
Västernorrlands län
Västerbottens län

Hela landet

den 16 aug.�den 30

sept

.

Rådjur � kid, endast

Hela landet utom

den 1 sept.�den 30

smyg och vaktjakt

Västernorrlands, Jämtlands,

sept.

Västerbottens och Norrbottens
län

16)
Knipa och storskrake

Gävleborgs län och

den 25 aug.�den

Västernorrlands län:

31 jan.

inlandsområdena
Västerbottens län:
inlandsområdet nedanför
odlingsgränsen
Dalarnas län
Jämtlands län: utanför
renbetesfjällen
Norrbottens län:
inlandsområdet nedanför
odlingsgränsen utom
gränsälvsområdet

background image

4

SFS 2012:466

Norrbottens län:

den 20 aug. kl.

gränsälvsområdet

11.00�den 31 jan.

Gävleborgs, Västernorrlands

den 25 aug.�den

och Västerbottens län samt

31 jan.

Norrbottens län utom gränsälvs-
området: kustområdena

�vriga län: inlandsområdena

den 21 aug.�den
31 jan.

�vriga delar av landet:

den 21 aug.�den

kustområdena

31 jan.

17)
Alfågel och

sjöorre

Gävleborgs län och

den 25 aug.�den

Västernorrlands län:

30 nov.

inlandsområdena
Västerbottens län:
inlandsområdet nedanför
odlingsgränsen
Dalarnas län
Jämtlands län: utanför
renbetesfjällen
Norrbottens län:
inlandsområdet nedanför
odlingsgränsen utom gränsälvs-
området

Norrbottens län:

den 20 aug. kl.

gränsälvsområdet

11.00�den 30 nov.

Gävleborgs, Västernorrlands

den 25 aug.�den

och Västerbottens län samt

31 jan.

Norrbottens län utom gränsälvs-
området:
kustområdena

�vriga län: inlandsområdena

den 21 aug.�den
30 nov.

�vriga delar av landet:
kustområdena

den 21 aug.�den
31 jan.

18)

Gävleborgs, Västernorrlands

den 25 aug.�den

Vigg

och Västerbottens län:

31 jan

.

inlandsområdena
Dalarnas län
Jämtlands län

background image

5

SFS 2012:466

Norrbottens län:
inlandsområdet utom
gränsälvsområdet

Norrbottens län:

den 20 aug. kl.

gränsälvsområdet

11.00�den 31 jan

.

�vriga delar av landet:

den 21 aug.�den

inlandsområdena

31 jan

.

Hela landet: kustområdena

den 1 sept.�den 31

utom gränsälvsområdet

jan.

19)

Gävleborgs, Västernorrlands

den 25 aug.�den

Ejder

och Västerbottens län:

31 jan.

inlandsområdena
Dalarnas län
Jämtlands län
Norrbottens län:
inlandsområdet utom
gränsälvsområdet

Norrbottens län:

den 20 aug. kl.

gränsälvsområdet

11.00�den 31 jan.

�vriga delar av landet:

den 21 aug.�den

inlandsområdena

31 jan.

Hela landet: kustområdena

den 1 sept.�den 31

utom gränsälvsområdet

jan.

20)
Småskrake

Gävleborgs,

den 25 aug.�den

Västernorrlands och

30 nov.

Västerbottens län:
inlandsområdena
Dalarnas län
Jämtlands län
Norrbottens län:
inlandsområdet utom
gränsälvsområdet

Norrbottens län:

den 20 aug. kl.

gränsälvsområdet

11.00�den 30 nov.

�vriga delar av landet:

den 21 aug.�den

inlandsområdena

30 nov.

Hela landet: kustområdena

den 1 okt.�den 31

utom gränsälvsområdet

dec.

background image

6

SFS 2012:466

21)
Dalripa och fjällripa

Dalarnas län: �lvdalens

den 25 aug.�den

kommun

28 (29) feb.

Jämtlands län

Dalarnas län: övriga delar av

den 25 aug.�den

länet

15 nov.

Värmlands län
Gävleborgs län
Västernorrlands län

Västerbottens och Norrbottens

den 25 aug.�den

län: ovanför lappmarksgränsen

15 mars

Västerbottens och Norrbottens

den 25 aug.�den

län: nedanför lappmarksgränsen 31 jan.

22)
Järpe, orre och tjäder

�stergötlands län

den 25 aug.�den

Jönköpings län

30 sept.

Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län

�vriga delar av landet utom

den 25 aug.�den

Gotlands och Skåne län

15 nov.

23)
Orrtupp och

�stergötlands län

den 1 jan.�den 31

tjädertupp

Jönköpings län

jan.

Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län

Skåne län

den 1 sept.�den 15
sept. och den 1
jan.�den 31 jan.

�vriga delar av landet utom

den 16 nov.�den

Gotlands län

31 jan.

24)
Rapphöna

Hela landet utom

den 16 sept.�den

Västernorrlands, Jämtlands,

31 okt.

Västerbottens och Norrbottens
län

background image

7

SFS 2012:466

25)
Fasan

Hela landet

den 1 okt.�den 31
jan.

26)
Morkulla

Dalarnas län

den 21 aug.�den

Gävleborgs län

31 okt.

Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

�vriga delar av landet

den 21 aug.-den
30 nov.

27)
Havstrut, gråtrut

Hela landet

den 1 aug.�den 31

och fiskmås

mars

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 6.

28)
Ringduva

Värmlands län

den 1 aug.�den 31

�rebro län

okt.

Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Blekinge län

den 16 aug.�den

Skåne län

28 (29) feb.

Hallands län

�vriga delar av landet

den 16 aug.�den
31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 20.

29)
Björktrast

Hela landet

den 1 aug.�den 31

(snöskata)

mars

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.

30)
Nötskrika

Hela landet

den 16 juli�den 31
mars

background image

8

SFS 2012:466

31)
Kråka, kaja och

Västernorrlands län

den 16 juli�den 30

skata

Jämtlands län

april

Västerbottens län
Norrbottens län

�vriga delar av landet

den 1 juli�den 15
april

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.

32)
Råka

Skåne län

den 1 aug.�den 28

Hallands län

(29) feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 7.

background image

9

SFS 2012:466

Bilaga 2

3

Tider för jakt efter älg

Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde: Den sär-
skilda jakttiden ska, i fråga om licensområden och älgskötselområden som
avses i 33 § första stycket jaktlagen (1987:259), av länsstyrelsen bestämmas
till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst 70 dagar. Om ett
älgförvaltningsområde är beläget inom flera län ska jakttiden vara gemen-
sam för hela området. I ett älgförvaltningsområde i ett län där skilda tider
gäller för jakttidens början enligt vad som sägs i tredje stycket ska länsstyrel-
sen besluta att jakttiden ska ta sin början samma dag i hela området. Om det
finns särskilda skäl får länsstyrelsen inom licensområden besluta att under
viss del av jakttiden jakt endast får bedrivas efter vuxen älg av visst kön eller
efter kalv.

För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Väster-

bottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens
län ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om
en jakttid som understiger 70 dagar om det behövs med hänsyn till rensköt-
seln eller snöförhållandena. Områden som allmänheten brukar använda för
friluftsändamål kan undantas från jakt under sön- och helgdag samt dag före
sön- och helgdag.

Jakttiden ska ta sin början i:

3 Senaste lydelse 2011:117.

Värmlands län:
Torsby kommun

första måndagen i september

Dalarnas län:
Malung-Sälens kommun, Orsa kom-
mun, Rättviks kommun, �lvdalens
kommun och de delar av Mora kom-
mun som ligger norr om sjön Siljan
och de delar av kommunen som ligger
norr om väg 45 väster om tätorten
Mora
Gävleborgs län:
Ljusdals kommun, Ovanåkers kom-
mun, Hudiksvalls kommun och Nord-
anstigs kommun
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
�vriga delar av landet

andra måndagen i oktober

background image

10

SFS 2012:466

Jakten efter älg får inte pågå efter den 28 (29) februari.

Jakten efter älgkalv: För jakt som sker utan licens och som endast avser
älgkalv ska jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen
bestämmer. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det
älgförvaltningsområde i vilket jakten ska ske.

Skyddsjakt se bilaga 4 punkt 11.

background image

11

SFS 2012:466

Bilaga 3

4

Tider för jakt efter kronhjort

Skåne län

Inom kronhjortsområden ska länsstyrelsen bestämma jakttiden till en eller
flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober�den 31 januari.

�vriga delar av landet

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 au-
gusti�den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till

den 30 september

får jakten enbart avse hind och kalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

4 Senaste lydelse 2009:1265.

background image

12

SFS 2012:466

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga 4

5

Jakt för att förebygga skador av vilt

5 Senaste lydelse 2009:655.

15)
Om det behövs för att förebygga
skada, får grågås som uppträder vid
fält med oskördad gröda eller som
orsakar sanitär olägenhet jagas

den 1 juli�den 30 juni.

16)
Vitkindad gås som uppträder vid fält
med oskördad gröda får jagas om det
behövs för att förebygga skada i
Stockholms, Uppsala, Söderman-
lands, �stergötlands, Kalmar,
Gotlands, Blekinge och Skåne län

den 21 aug.�den 15 nov.