SFS 2012:467 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

120467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:178) om skatt på en-

ergi ska införas två nya paragrafer, 23 a och 23 b §§, samt närmast före
23 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppdelning av en flyttning under uppskovsförfarande

23 a §

Sådan uppdelning av en flyttning av bränsle under uppskovsför-

farande som avses i artikel 23 i rådets direktiv 2008/118/EG där flyttningen
påbörjats i en annan medlemsstat får ske på svenskt territorium.

23 b §

För sådan uppdelning av en flyttning av bränsle under uppskovsför-

farande som avses i artikel 23 i rådets direktiv 2008/118/EG där flyttningen
påbörjats i Sverige krävs att

1. uppdelningen sker på svenskt territorium eller på territoriet hos en an-

nan medlemsstat som tillåter sådan uppdelning,

2. den totala kvantiteten skattepliktigt bränsle inte ändras, och
3. avsändaren via det datoriserade systemet informerar Skatteverket om i

vilken medlemsstat uppdelningen sker.

Första stycket 3 gäller inte flyttning av bränsle som sker enbart på svenskt

territorium.

Närmare bestämmelser om meddelanden som ska utbytas genom det dato-

riserade systemet vid uppdelning av flyttning finns i artikel 6 i kommissio-
nens förordning (EG) 684/2009.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar.

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2012:467

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012