SFS 2012:441 Lag om ändring i miljöbalken

120441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 7 kap. 16 §, 17 kap. 1 och 5 §§ samt 18 kap. 1 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 11 a §, 12 kap.

6 a § och 17 kap. 8 §, samt närmast före 17 kap. 8 § en ny rubrik av följande
lydelse.

7 kap.

11 a §

Inom ett biotopskyddsområde enligt 11 § första stycket 1 gäller för-

buden i 11 § andra stycket inte byggande av allmän väg eller järnväg enligt
en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägs-
plan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

16 §

2

Förbuden i 15 § gäller inte

1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att

tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket
eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom
strandskyddsområdet,

2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt

17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller

3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt

väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg.

12 kap.

6 a §

Skyldigheten att göra en anmälan för samråd enligt 6 § gäller inte

byggande av allmän väg eller byggande av järnväg om verksamheten eller
åtgärden anges i en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller i en
fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

2 Senaste lydelse 2009:532.

SFS 2012:441

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:441

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

17 kap.

1 §

3

Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande

slag:

1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen

enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att
bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställ-
ning av kärnbränsle, och

2. allmänna farleder.

5 §

En myndighet eller kommun som inom sitt verksamhetsområde får

kännedom om en verksamhet som avses i 3 § ska underrätta regeringen om
verksamheten.

Trafikverket ska årligen underrätta regeringen om byggande av vägar och

järnvägar som omfattas av första stycket.

Mindre avvikelse

8 §

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen tillåta en mindre avvikelse

från ett tillåtlighetsbeslut som gäller en väg eller järnväg.

18 kap.

1 §

4

Regeringen prövar efter överklagande

1. beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande, ändring eller

upphävande av nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
strandskyddsområden, miljöskyddsområden eller vattenskyddsområden,
utom frågor om ersättning,

2. beslut av generalläkaren enligt denna balk eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av balken,

3. beslut av länsstyrelsen enligt 17 kap. 8 § att tillåta en mindre avvikelse,

och

4. andra beslut för vilka det är föreskrivet att de ska överklagas till reger-

ingen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för prövning av ärenden som har

inletts före ikraftträdandet.

3. En arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) i dess

lydelse före den 1 januari 2013 ska anses vara en vägplan enligt denna lag.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:571.

4 Senaste lydelse 1999:368.