SFS 2012:457 Lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

120457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i steriliseringslagen (1975:580);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�6 och 8 §§ steriliseringslagen

(1975:580) ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller sådant ingrepp i könsorganen som utan att innebära

kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan (sterili-
sering). Lagen gäller dock inte ingrepp som utförs som ett led i behandlingen
av kroppslig sjukdom.

2 §

En person som har fyllt tjugofem år får på egen begäran steriliseras,

om han eller hon är bosatt i Sverige. Om sterilisering vägras, ska frågan
omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning.

3 §

2

En person, som har fyllt arton men inte tjugofem år och som är bosatt

i Sverige, ska efter egen ansökan hos Socialstyrelsen få tillstånd till sterilise-
ring

1. om det finns beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra all-

varlig psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat
slag överförs till avkomling (genetisk indikation),

2. i fråga om kvinna, om graviditet till följd av sjukdom, kroppsfel eller

svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk
indikation), eller

3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119) om

fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i övrigt före-
ligger för sådan fastställelse.

4 §

Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till sterilisering får inte

överklagas.

5 §

Sterilisering får inte ske utan att den som begär åtgärden noggrant har

informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall,
om andra möjligheter att förebygga graviditet.

6 §

Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra sterilisering.

1 Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.

2 Senaste lydelse 1991:1960.

SFS 2012:457

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:457

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Sterilisering av kvinna ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjuk-

vårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner.

8 §

Den som uppsåtligen utför sterilisering i strid med denna lag döms till

böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestäm-
melse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)