SFS 2012:468 Lag om ändring i riksdagsordningen

120468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att tilläggsbestämmelserna 4.6.5,

4.6.8, 4.6.9 och 5.12.1 till riksdagsordningen

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

4.6.5

Civilutskottet ska bereda ärenden om

1. äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och utsökningsbalkarna

och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, i den mån
ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning,

2. försäkringsavtalsrätt,
3. bolags- och föreningsrätt,
4. skadeståndsrätt,
5. transporträtt,
6. konkursrätt,
7. konsumentpolitik,
8. internationell privaträtt,
9. lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet,
10. bostadspolitik,
11. vattenrätt,
12. bebyggelseplanläggning,
13. byggnadsväsendet,
14. fysisk planering samt
15. expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.
�renden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-

försörjning och byggande samt konsumentpolitik bereds av civilutskottet.

4.6.8

Socialförsäkringsutskottet ska bereda ärenden om

1. allmän försäkring,
2. allmän pension,
3. arbetsskadeförsäkring,
4. ekonomiskt stöd åt barnfamiljer,

1 Prop. 2011/12:100, bet. 2011/12:KU24, rskr. 2011/12:273.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

SFS 2012:468

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:468

5. svenskt medborgarskap samt
6. migration.
�renden om anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk

trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn bereds av social-
försäkringsutskottet.

4.6.9

3

Socialutskottet ska bereda ärenden om

1. omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett annat

utskotts beredning,

2. omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning,
3. åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
4. alkoholpolitiska åtgärder,
5. hälso- och sjukvård samt
6. sociala ärenden i övrigt.
�renden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

omsorg bereds av socialutskottet.

5 kap.

5.12.1

4

Statsutgifterna ska hänföras till följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration, 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsätt-
ning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för fa-
miljer och barn, 13 Integration och jämställdhet, 14 Arbetsmarknad och ar-
betsliv, 15 Studiestöd, 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid, 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik, 19 Regional tillväxt, 20 Allmän
miljö- och naturvård, 21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel, 24 Näringsliv, 25 Allmänna bidrag till kommuner,
26 Statsskuldsräntor m.m. och 27 Avgiften till Europeiska unionen.

3 Senaste lydelse 2010:867.

4 Senaste lydelse 2010:867.

background image

3

SFS 2012:468

Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett

utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekono-
miska vårpropositionen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2012 och tillämpas första gången i

fråga om statens budget för 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012