SFS 2012:469 Förordning om ändring i förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror

120469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1322) om
informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet i fråga om farliga
konsumentvaror;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1 och 4�8 §§ förordningen (1993:1322) om

informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga
om farliga konsumentvaror

1 ska ha följande lydelse.

1 §

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om
allmän produktsäkerhet

2, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 596/2009

3, när det gäller unionssystemet för

snabbt informationsutbyte i fråga om varor som för med sig en allvarlig risk.
Med allvarlig risk avses i denna förordning en sådan allvarlig risk som
kräver ett snabbt ingripande, även om den inte har omedelbar verkan.

Förordningen gäller om inte något annat är särskilt föreskrivet i fråga om

sådant informationsutbyte.

4 §

En underrättelse som avses i 3 § ska innehålla

1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera varan,
2. uppgifter om vilken slags risk det är fråga om och hur allvarlig den är,
3. information om resultaten av eventuella provningar eller analyser som

är av betydelse för att bedöma risknivån,

4. uppgifter om vilken eller vilka åtgärder som har vidtagits eller beslu-

tats,

5. information om leverantörskedjor och om distributionen av varan, sär-

skilt om mottagarländer.

Om en underrättelse enligt 3 § gäller ett kemiskt ämne eller preparat ska

underrättelsen innehålla en sammanfattning av eller hänvisningar till uppgif-
ter om det berörda ämnet eller preparatet samt om kända och tillgängliga
ersättningsprodukter, när sådana uppgifter finns tillgängliga. Underrättelsen
ska också innehålla uppgifter om åtgärdens förväntade effekt på konsumen-
ternas hälsa och säkerhet samt en riskbedömning som har genomförts enligt
antingen artikel 10.4 i rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars

1 Förordningen omtryckt 2004:473.

2 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4 (Celex 32001L0095).

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2012:469

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:469

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1993 om bedömning och kontroll av risker vid existerande ämnen

4 eller arti-

kel 3.2 i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av
lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning
av farliga ämnen

5, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/2/EG6.

5 §

Konsumentverket ska genast underrätta Europeiska kommissionen om

sådana beslut och åtgärder som avses i 3 §. Detsamma gäller motsvarande
beslut som fattas av verket.

Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som anges i 4 §. En kopia av

underrättelsen ska sändas till regeringen.

Konsumentverket är behörigt att ta emot motsvarande underrättelser från

kommissionen.

6 §

När Konsumentverket har fått en sådan underrättelse från Europeiska

kommissionen som anges i 5 § sista stycket ska verket i sin tur

1. genast vidarebefordra underrättelsen till den myndighet som enligt lag

eller annan författning ska se till att regler om produktsäkerhet i fråga om
den aktuella varan följs,

2. snarast underrätta kommissionen om
� huruvida den aktuella varan har tillhandahållits i Sverige,
� vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras i fråga om varan och

skälen för dessa,

� huruvida en avvikande bedömning görs av risken eller andra omständig-

heter och skäl som ligger till grund för att några åtgärder inte planeras i fråga
om varan, och

� ytterligare relevant information om risken och resultatet av eventuella

provningar eller analyser.

7 §

Myndigheter som avses i 6 § 1 är skyldiga att på begäran lämna

Konsumentverket sådana upplysningar som behövs för att verket ska kunna
fullgöra sin underrättelseskyldighet till Europeiska kommissionen.

8 §

Om Konsumentverket har informerat Europeiska kommissionen om en

allvarlig risk hos en vara innan åtgärder vidtagits i fråga om varan, ska
verket inom 45 dagar informera kommissionen om huruvida bedömningen
av risken kvarstår eller har ändrats.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

4 EGT L 84, 5.4.1993, s. 1 (Celex 31993R0793).

5 EGT 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0548).

6 EUT L 11, 16.1.2009, s. 6 (Celex 32009L0002).