SFS 2012:470 Förordning om ändring i förordningen (1995:670) om märkning av skor

120470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:670) om
märkning av skor;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 5 §§ förordningen (1995:670) om

märkning av skor ska ha följande lydelse.

1 §

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europa-

parlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märk-
ning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som salu-
förs i detaljistledet

1, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG2.

3 §

I denna förordning avses med

skor: sådana produkter som anges i 2 § lagen (1995:669) om märkning av

skor,

huvudbeståndsdelar: ovandel, foder och bindsula samt slitsula på en sko,
leverantör: tillverkaren eller dennes representant inom unionen eller, om

tillverkaren eller representanten inte är etablerad inom unionen, den som
först släpper ut skorna på unionsmarknaden,

återförsäljare: den som säljer skor till konsumenter.

5 §

Konsumentverket ska se till att konsumenterna ges information om

innebörden av de symboler som finns i direktivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 EGT L 100, 19.4.1994, s. 37 (Celex 31994L0011).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 och EUT L 352M, 31.12.2008, s. 709 (Celex
32006L0096).

SFS 2012:470

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012