SFS 2012:471 Förordning om ändring i produktsäkerhetsförordningen (2004:469)

120471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i produktsäkerhetsförordningen
(2004:469);

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 13 och 14 §§ samt rubriken närmast före

13 § produktsäkerhetsförordningen (2004:469) ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning har samma syfte som produktsäkerhetslagen

(2004:451) och genomför tillsammans med lagen Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produkt-
säkerhet

1, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 596/2009

2.

2 §

Denna förordning ska tillämpas på varor och tjänster som avses i 2 §

produktsäkerhetslagen (2004:451), med undantag för varor som avses i 3 §
samma lag.

Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 14 §§ ska inte tillämpas på varor och

tjänster i den utsträckning som det i någon annan författning eller i en EU-
förordning finns bestämmelser som reglerar samma fråga och har samma
syfte.

Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i pro-

duktsäkerhetslagen.

Genomförande av beslut av Europeiska kommissionen

13 §

Om Europeiska kommissionen med stöd av artikel 13 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän
produktsäkerhet har beslutat om åtgärder mot specifika och individuellt
identifierade varor eller partier av varor som medför allvarlig risk, ska till-
synsmyndigheten genomföra kommissionens beslut genom förelägganden
eller förbud.

Kommissionens beslut ska vara genomfört inom 20 dagar från att det fat-

tades, om inte någon annan tidsfrist anges i beslutet.

14 §

Tillsynsmyndigheten ska bereda berörda näringsidkare tillfälle att

inom en månad yttra sig över de åtgärder som har vidtagits enligt 13 §. Till-

1 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4 (Celex 32001L0095).

2 EUT L 188, 18.7.2009, s.14 (Celex 32009R0596).

SFS 2012:471

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:471

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

synsmyndigheten ska snarast underrätta Europeiska kommissionen om de
yttranden som har kommit in.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)