SFS 2012:472 Förordning om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

120472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:971) med
instruktion för Åklagarmyndigheten;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:971) med instruktion

för Åklagarmyndigheten ska ha följande lydelse.

1 §

Åklagarmyndigheten ansvarar för åklagarverksamheten i landet med

undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska bedriva
enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

Åklagarmyndigheten ansvarar även för den svenska åklagarverksamheten

vid Eurojust.

Åklagarmyndigheten ska ta emot och vidarebefordra framställningar från

enskilda om rätt till information m.m. om Eurojusts personuppgiftsbehand-
ling enligt artikel 19 i rådets beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002
om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet

1.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 63, 6.3.2002, s. 1 (Celex 32002D0187).

SFS 2012:472

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012