SFS 2012:473 Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

120473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 15 § åklagarförordningen (2004:1265) ska ha

följande lydelse.

15 §

1

Åklagarmyndigheten beslutar om anställning av överåklagare, vice

överåklagare, chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare vid
myndigheten. Anställning av sådana åklagare vid Ekobrottsmyndigheten
beslutas av den myndigheten. Beslut om anställning av överåklagare och
vice överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten får dock fattas endast efter
yttrande av riksåklagaren.

Åklagarmyndigheten utser nationell medlem, biträdande och assisterande

nationell medlem samt nationell expert för Sverige vid Eurojust.

Bestämmelser om anställning av assistentåklagare och kammaråklagare i

vissa fall finns i 19 och 20 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:72

SFS 2012:473

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012