SFS 2012:474 Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

120474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:729) om
Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3–5 och 11 §§ lagen (1977:729)

om Patentbesvärsrätten ska ha följande lydelse.

3 §

2

Patentbesvärsrätten får vara delad i avdelningar.

Om Patentbesvärsrätten är delad i avdelningar, är Patentbesvärsrättens

ordförande även ordförande på en avdelning. Ett av de övriga patenträtts-
råden är ordförande på annan avdelning. För varje avdelning finns också ett
patenträttsråd som är vice ordförande.

4 §

3

Patentbesvärsrätten är domför med tre ledamöter. Vid beslut om

avskrivning av mål efter återkallelse är Patentbesvärsrätten domför med en
ledamot. Detsamma gäller vid beslut om avskrivning av patentansökan
enligt 15 § fjärde stycket patentlagen (1967:837). Fler än fyra ledamöter får
inte i annat fall än som sägs i 5 § sitta i rätten.

I patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar

samt i mål om växtförädlarrätt ska minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå
i rätten och en ledamot ska vara lagfaren, om inte rätten finner att medverkan
av lagfaren ledamot är obehövlig. I mål om pantsättning av patent eller
patentansökningar ska minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten. I mål om
mönster, varumärken, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift ska
minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten.

En åtgärd som avser ett måls beredande får i den omfattning domstolen

bestämmer vidtas av en ledamot i domstolen eller av någon annan tjänste-
man hos denna.

5 §

4

Om rätten vid överläggning till avgörande av patentmål som inte gäl-

ler pantsättning av patent eller patentansökningar finner att målet eller en
viss fråga är av särskild betydelse från principiell synpunkt, får rätten besluta
att målet eller, om det kan ske, den särskilda frågan ska avgöras av dom-
stolen i dess helhet. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar,
mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift får i

1 Prop. 2011/12:88, bet. 2011/12:NU12, rskr. 2011/12:263.

2 Senaste lydelse 2010:1407.

3 Senaste lydelse 1997:307.

4 Senaste lydelse 1987:1331.

SFS 2012:474

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:474

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

motsvarande fall rätten besluta att domstolens samtliga lagfarna ledamöter
ska delta i avgörandet.

11 §

5

Rätten får vid muntlig förhandling höra vittnen eller sakkunniga, om

det behövs för utredningen. Förhöret får hållas under ed. Om förhör gäller
36 kap. 1–18, 20 och 22–25 §§ samt 40 kap. 2, 9–11, 14 och 16–18 §§ rätte-
gångsbalken i tillämpliga delar. Vägrar ett vittne utan giltigt skäl att avlägga
ed eller att avge vittnesmål eller besvara fråga, får rätten vid vite förelägga
vittnet att fullgöra sin skyldighet.

Vittnen och sakkunniga får delta i en muntlig förhandling genom ljud-

överföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som
gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 1987:754.