SFS 2012:475 Lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

120475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1350) om
uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden;

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (2010:1350) om

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden ska ha
följande lydelse.

2 §

Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen

(2008:579),

2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom om-
rådena vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen (2008:962) om val-
frihetssystem eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet,

3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller

andra anställningsvillkor,

4. företagshemligheter av teknisk natur, eller
5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat

eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som
innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnads-
plikten gäller.

4 §

Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om

åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myn-
dighet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, upphandlande
enhet enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster eller upphandlande myndighet eller enhet
enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsom-
rådet.

1 Prop. 2011/12:88, bet. 2011/12:NU12, rskr. 2011/12:263.

SFS 2012:475

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:475

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av

Konkurrensverket vid tingsrätt. Stockholms tingsrätt är alltid behörig att
pröva en sådan talan.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)