SFS 2012:476 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

120476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

7 kap.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från
a) de särskilda kraven för användning av fartyg enligt 3 kap. 1�9 §§, och
b) kravet på särskild anpassning av de ombordanställdas kost enligt 4 kap.

5 § första stycket andra meningen, och

2. med avseende på vissa fartyg meddela föreskrifter om eller besluta om

undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 26 § att ge in ritningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244.

SFS 2012:476

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012