SFS 2012:477 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

120477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165);

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § barlastvattenlagen

(2009:1165) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Innan barlastvatten släpps ut ska det

1. behandlas ombord med ett godkänt system,
2. skiftas,
3. lämnas i en mottagningsanordning, eller
4. hanteras med någon annan godkänd metod.
Regeringen får meddela föreskrifter om kraven enligt första stycket.

Skifte enligt första stycket 2 får ske endast fram till de tidpunkter som följer
av dessa föreskrifter.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244.

SFS 2012:477

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012