SFS 2012:478 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

120478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 5

kap. 2 och 7 §§ fordonsförordningen

(2009:211) ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Ett fordon som inte har godkänts vid en lämplighetsbesiktning får, trots

det som anges i 1 § 4, användas tillfälligt för personbefordran vid räddnings-
tjänst av en statlig myndighet eller av en kommunal organisation för rädd-
ningstjänst. Ett fordon som har kopplats till en traktor får också användas för
personbefordran kortaste färd till eller från en arbetsplats eller mellan en
gårds ägor eller för liknande ändamål.

7 §

Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det ska medföras vid

sådan personbefordran som avses i 1 § 4 och visas upp för en bilinspektör
eller en polisman som begär det. Handlingen ska vara i sådant skick att den
kan läsas utan svårighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:478

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012