SFS 2012:479 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

120479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237);

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 5 kap. 2 § för-

ordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort
ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet
omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser

1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
2. någon som har transporttillstånd,
3. någon som utför cabotagetrafik,
4. en trafikansvarig, eller
5. någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 § andra stycket eller

3 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:479

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012