SFS 2012:481 Förordning om ändring i förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

120481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1764) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2010:1764) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket ska ha följande lydelse.

24 §

Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd

1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovis-

ningssystem, och

2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).
Avgift enligt första stycket 2 ska tas ut med följande belopp.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Avgiftsintäkter per år
kronor

Årlig avgift
kronor

högst 999 999

0

1 000 000–24 999 999

3 900

25 000 000–99 999 999

5 900

100 000 000–149 999 999

7 800

150 000 000–299 999 999

9 800

300 000 000 eller mer

11 700

SFS 2012:481

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012