SFS 2012:482 Förordning om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

120482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:346) med
instruktion för Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:346) med instruk-

tion för Patentbesvärsrätten

1

dels att 12 § ska upphöra att gälla

2,

dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att nuvarande 12 a § ska betecknas 10 a §,
dels att 4�8 §§ samt den nya 10 a § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 § ska sättas närmast före 9 §,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 §, samt närmast

före 7 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

Patentbesvärsrätten får besluta att domstolen ska vara indelad i avdel-

ningar.

Om Patentbesvärsrätten är indelad i avdelningar, delar domstolen för viss

tidsperiod in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna. Den som är ord-
förande på en avdelning leder arbetet på avdelningen. Den som är vice ord-
förande på en avdelning är ställföreträdare för ordföranden och biträder ord-
föranden.

5 §

I Patentbesvärsrätten finns ett kansli.

6 §

Patentbesvärsrätten ska i en arbetsordning meddela föreskrifter om

domstolens organisation och formerna för domstolens verksamhet.

Fördelningen av mål

7 §

Målen ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i ar-

betsordningen. Till grund för fördelningen läggs målens tekniska klassifice-
ring och rättsliga beskaffenhet.

8 §

Patentbesvärsrätten får i arbetsordningen meddela ytterligare föreskrif-

ter om fördelning av mål.

1 Förordningen omtryckt 2007:1113.

2 Senaste lydelse av 12 § 2007:1113.

SFS 2012:482

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:482

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

9 §

3

För varje mål ska det vid varje tidpunkt finnas ett ansvarigt patent-

rättsråd eller en adjungerad ledamot som förordnats för minst sex månader.

Den närmare ansvarsfördelningen för målen ska framgå av arbetsord-

ningen. Ansvarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på
ett effektivt sätt.

10 §

Den som är ansvarig för målet enligt 9 § första stycket ska, om inte

särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent delta i handläggningen
och avgörandet av målet.

10 a §

Vid handläggning av mål med flera ledamöter ska ordföranden vara

ordinarie patenträttsråd. Ytterligare en ledamot bör inneha eller ha innehaft
anställning som patenträttsråd.

Om det finns särskilda skäl, får Patentbesvärsrätten för ett särskilt mål

förordna den som har varit anställd som patenträttsråd att tjänstgöra som
ordförande.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 Tidigare 9 § upphävd genom 2012:28.