SFS 2012:484 Förordning om upphävande av förordningen (2008:1097) om beredskapspolisen

120484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2008:1097) om
beredskapspolisen;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:1097) om beredskaps-

polisen ska upphöra att gälla vid utgången av september 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:484

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012