SFS 2012:485 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

120485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 10 b § förordningen (1989:773) med instruk-

tion för Rikspolisstyrelsen

1 ska upphöra att gälla vid utgången av september

2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2002:1051.

SFS 2012:485

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012