SFS 2012:486 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

120486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisförordningen (1998:1558);

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § polisförordningen (1998:1558) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

Med polisman avses vid tillämpning av lag eller annan författning

1. rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överdirektören vid Rikspolis-

styrelsen, rikskriminalchefen och biträdande säkerhetspolischefen,

2. länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare, polisöver-

intendent, polisintendent och polissekreterare,

3. kommissarie, inspektör och polisassistent samt polisaspirant som under

tjänstgöringstid fullgör aspirantutbildning vid en polismyndighet,

4. sådan anställd vid Rikspolisstyrelsen som avses i 2 eller 3, och
5. chef för arbetsenhet och avdelningschef vid Rikspolisstyrelsen liksom

rektorn vid Polishögskolan, om dessa tidigare haft anställning som avses i 1,
2 eller 3.

Om polismän som anges i första stycket inte uppehåller sin befattning som

polisman, tillämpas dock inte bestämmelser om polisman på dem.

Att vad som föreskrivs om polismän också gäller militärpolismän följer av

förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1098.

SFS 2012:486

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012