SFS 2012:487 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

120487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12);

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 3 § totalförsvarets folkrättsförordning

(1990:12) ska ha följande lydelse.

3 §

1

Utöver vad som följer av 2 § ska följande anses som kombattanter.

1. Polismän som enligt lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

deltar i rikets försvar.

2. De som tjänstgör som skyddsvakter enligt skyddslagen (2010:305).
3. Personal ur Tullverket som tjänstgör som gränsövervakningspersonal

enligt lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

4. Medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:524.

SFS 2012:487

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012