SFS 2012:488 Förordning om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning

120488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för
vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om lokala kurser och betyg

som kompletterar eller avviker från vad som föreskrivs i skollagen
(2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning när det gäller
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå samt motsvarande utbild-
ning för intagna i kriminalvårdsanstalt och motsvarande utbildning med
betygsrätt enligt 5 och 6 kap. förordningen om vuxenutbildning.

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

2 §

Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå får huvudman-

nen besluta att inrätta lokala kurser.

En lokal kurs ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt

kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en
nationellt fastställd kursplan. Huvudmannen beslutar om det antal timmar
som undervisningen på en lokal kurs omfattar. Detta antal får inte understiga
45 timmar.

Första och andra styckena gäller utöver det som föreskrivs i förordningen

(2011:1108) om vuxenutbildning.

3 §

Som betyg inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska

någon av beteckningarna Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) användas. För
den elev som inte uppnår betyget Godkänt utfärdas ett intyg om att eleven
har deltagit i kursen.

Första stycket gäller i stället för det som föreskrivs i 21 kap. 19 § skol-

lagen (2010:800) och 4 kap. 9 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbild-
ning.

4 §

I 21 kap. 20 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om betygs-

kriterier. När det gäller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska
betygskriterierna precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för

SFS 2012:488

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:488

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

att få betyget Godkänt respektive Väl godkänt. Vid betygssättningen ska
läraren använda dessa betygskriterier.

Huvudmannen beslutar om betygskriterier för lokala kurser.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra

kurser än lokala kurser.

Första�tredje styckena gäller i stället för det som föreskrivs i 21 kap. 19 §

skollagen (2010:800) och 4 kap. 9 § förordningen (2011:1108) om vuxenut-
bildning.

Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt

5 §

När det gäller utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna

på gymnasial nivå för intagna i kriminalvårdsanstalt ska föreskrifterna i
3

kap. 14, 15

och 17�21 §§ och 21

kap. 18

och 20�24 §§ skollagen

(2010:800) samt i 4 kap. 6, 7 och 11, 12, 22, 25 och 26 §§ förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning tillämpas. Dessutom ska 3 § och 4 § första
stycket denna förordning tillämpas för sådan utbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier.
Första och andra styckena gäller i stället för det som föreskrivs i 5 kap.

15 § första meningen förordningen om vuxenutbildning.

Utbildning med betygsrätt

6 §

När det gäller utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna

på gymnasial nivå enligt 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbild-
ning ska föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17�21 §§ och 21 kap. 18 och 20�
24 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 11, 12, 22, 25 och 26 §§ förord-
ningen om vuxenutbildning tillämpas, med undantag av bestämmelserna om
gymnasiearbete, delkurser, examensbevis, orienteringskurser och individu-
ella kurser. Dessutom ska 3 § och 4 § första stycket denna förordning tilläm-
pas för sådan utbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier.
Första och andra styckena gäller i stället för det som föreskrivs i 6 kap.

16 § första meningen förordningen om vuxenutbildning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och gäller till och med

juni 2013.

2. Förordningen ska tillämpas på kurser och delkurser som påbörjas efter

utgången av juni 2012, dock senast före utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)