SFS 2012:490 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

120490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434)

dels att 1 kap. 11, 12, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (1995:817) om ändring i högskolelagen ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

2

Examina på forskarnivå får utfärdas vid universiteten.

Ett universitet får dock inte utfärda examina på forskarnivå
1. om det för sådana examina krävs tillstånd för att utfärda en examen och

universitetet saknar tillstånd, eller

2. i de fall ett beslut enligt 14 § andra stycket, om att en viss examen inte

får utfärdas, gäller för universitetet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för universi-

tet att utfärda examina på forskarnivå. Om sådana föreskrifter har meddelats,
beslutar den myndighet som regeringen bestämmer om tillstånd.

12 §

3

Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om tillstånd att

utfärda examina

1. på forskarnivå för högskolor, som inte är universitet, och
2. på grundnivå och avancerad nivå för universitet och högskolor.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får utfärdas vid

Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan.

14 §

4

Om kraven i 13 § 1 inte är uppfyllda för en viss examen som ett

universitet eller en högskola har tillstånd att utfärda eller som ett universitet
får utfärda enligt 11 § första stycket, ska den myndighet som regeringen
bestämmer uppmana universitetet eller högskolan att inom viss tid avhjälpa
bristerna.

Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar sedan tiden för upp-

maningen har gått ut, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta

1 Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278.

2 Senaste lydelse 2009:764.

3 Senaste lydelse 2009:764.

4 Senaste lydelse 2009:764.

SFS 2012:490

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:490

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

att universitetet eller högskolan inte längre får utfärda en sådan examen som
bristerna avser.

�ven om ett beslut enligt andra stycket om att en viss examen inte längre

får utfärdas har fattats, får universitetet eller högskolan utfärda examen för
de studenter som har påbörjat sin utbildning vid det universitetet eller den
högskolan före beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfattar ett
program, en kurs eller en del av en utbildning på forskarnivå som kan leda
fram till en sådan examen som beslutet avser.

15 §

5

Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att ett beslut

enligt 14 § andra stycket inte längre ska gälla i fråga om examina som ett
universitet före beslutet haft rätt att utfärda enligt 11 § första stycket.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om kraven på utbildningen

som anges i 13 § 1 är uppfyllda.

2.

6 De föreskrifter om vid vilka högskolor, med undantag av Sveriges

lantbruksuniversitet, en viss examen får avläggas som regeringen har med-
delat före ikraftträdandet och som träder i kraft senast den 1 juli 1995 ska
fortsätta att gälla till dess den myndighet som regeringen bestämmer beslutar
om något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:764.

6 Senaste lydelse 1995:817.