SFS 2012:491 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

120491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument;

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7, 11, 17 och 24 §§ lagen

(1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse.

7 §

2

Om en skrift som avses i 5 eller 6 § har samma innehåll och utförande

som en tidigare framställd skrift, ska endast ett pliktexemplar lämnas, under
förutsättning att pliktexemplar av den tidigare framställda skriften har
lämnats eller lämnas samtidigt.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna

om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Av skrift som har framställts i punktskrift ska två pliktexemplar lämnas,

om annat inte följer av vad som föreskrivs i 9 §.

Skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 5 och 6 §§ omfattar inte ett

radioprogram eller en teknisk upptagning som enligt 1 kap. 7 § andra stycket
tryckfrihetsförordningen ska jämställas med en bilaga till en periodisk skrift.

11 §

Om en skrift som avses i 10 § har samma innehåll som en tidigare

eller samtidigt framställd skrift som avses i 5 eller 6 § eller har samma inne-
håll och utförande som en tidigare framställd skrift som avses i 10 §, ska
endast ett pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av den
tidigare eller samtidigt framställda skriften har lämnats eller lämnas sam-
tidigt.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna

om kombinerat material i 16 och 17 §§.

17 §

Av kombinerat material ska sju pliktexemplar lämnas.

Om kombinerat material har samma innehåll och utförande som tidigare

framställt kombinerat material, ska endast ett pliktexemplar lämnas, under
förutsättning att pliktexemplar av det tidigare framställda kombinerade
materialet har lämnats eller lämnas samtidigt.

24 §

Av pliktexemplar av skrift eller kombinerat material som ska lämnas i

två eller tre exemplar ska ett eller två exemplar lämnas till Kungl. biblioteket
och ett exemplar lämnas till Lunds universitetsbibliotek.

1 Prop. 2011/12:121, bet. 2011/12:UbU21, rskr. 2011/12:258.

2 Senaste lydelse 1998:1447.

SFS 2012:491

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:491

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Av pliktexemplar av skrift eller kombinerat material som ska lämnas i sju

exemplar ska ett exemplar lämnas till vart och ett av Kungl. biblioteket och
Stockholms, Uppsala, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeå universitets-
bibliotek.

Pliktexemplar som avses i 7 § första stycket, 11 § första stycket och 17 §

andra stycket ska lämnas till Lunds universitetsbibliotek.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)