SFS 2012:492 Lag om pliktexemplar av elektroniskt material

120492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om pliktexemplar av elektroniskt material;

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 §

I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elek-

troniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet
genom överföring via nätverk (pliktexemplar).

Vad som sägs i 3�9 §§ gäller inte för myndigheter. Föreskrifter om deras

skyldighet att lämna pliktexemplar finns i 14�16 §§.

Elektroniskt material

2 §

I denna lag förstås med elektroniskt material en avgränsad enhet av en

elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhand-
bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning.

Pliktexemplar

3 §

Av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här

i landet genom överföring via nätverk ska ett pliktexemplar lämnas till
Kungl. biblioteket inom tre månader från tillgängliggörandet.

Skyldigheten enligt första stycket gäller dock bara om
1. tillgängliggörandet haft grundlagsskydd enligt 1 kap. 6 § eller 9 § första

stycket yttrandefrihetsgrundlagen, eller

2. ett företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material eller

andra yttranden har låtit framställa det elektroniska materialet och tillgäng-
liggörandet har skett på det sätt som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttran-
defrihetsgrundlagen av framställaren eller av ett företag för yrkesmässigt
tillhandahållande av elektroniskt material eller andra yttranden.

4 §

Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller bara för elektroniskt mate-

rial som rör svenska förhållanden.

Ett elektroniskt material anses röra svenska förhållanden, om materialet
1. i en inte obetydlig omfattning innehåller svenska,

1 Prop. 2011/12:121, bet. 2011/12:UbU21, rskr. 2011/12:258.

SFS 2012:492

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:492

2. innehåller verk av en svensk upphovsman eller framförande av en

svensk konstnär, eller

3. huvudsakligen riktar sig till allmänheten här i landet.
Har elektroniskt material som rör svenska förhållanden ett direkt samband

med annat elektroniskt material, ska även det senare materialet anses röra
svenska förhållanden.

Vem som ska lämna pliktexemplar

5 §

Pliktexemplar av elektroniskt material som någon som är etablerad här

i landet har låtit framställa ska lämnas av denne. I annat fall ska pliktexem-
plar lämnas av den som har låtit göra materialet tillgängligt för allmänheten
här i landet om denne är etablerad här.

Undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar

Obetydligt innehåll

6 §

Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för elektroniskt mate-

rial som har ett obetydligt innehåll i det sammanhang det har gjorts tillgäng-
ligt.

Kommersiella annonser

7 §

Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för elektroniskt mate-

rial som utgör eller ingår i en kommersiell annons från någon annan än den
som ska lämna pliktexemplar.

Parallellpublicering

8 §

Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för elektroniskt mate-

rial som har samma eller i allt väsentligt samma innehåll som

1. redan lämnat elektroniskt material, eller
2. något som ska lämnas enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av

dokument.

Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte heller för elektroniskt

material som utgör utdrag ur

1. redan lämnat elektroniskt material, eller
2. sådant som ska lämnas enligt lagen om pliktexemplar av dokument.
�r redan lämnat elektroniskt material försett med sådant skydd som gör

det omöjligt eller påtagligt svårt att bevara innehållet i det, ska dock pliktex-
emplar lämnas av ett senare tillgängliggjort elektroniskt material som saknar
sådant skydd.

Ytterligare undantag

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar.

background image

3

SFS 2012:492

Hur pliktexemplar ska lämnas

10 §

Varje pliktexemplar av elektroniskt material ska lämnas på en data-

bärare i det logiska format som det har gjorts tillgängligt i via nätverk. Har
ett elektroniskt material samtidigt gjorts tillgängligt i flera olika logiska for-
mat, ska pliktexemplar lämnas i det format som kan anses mest lämpat för
långtidsbevaring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda

fall besluta om att skyldigheten att lämna pliktexemplar får fullgöras på
annat sätt.

11 §

När ett pliktexemplar av elektroniskt material lämnas ska det vara

åtföljt av information om

1. tillgängliggörandet av det elektroniska materialet,
2. det elektroniska materialets logiska format,
3. koder eller liknande som kan krävas för att på avsett vis ta del av inne-

hållet i det elektroniska materialet, och

4. det elektroniska materialets samband med annat elektroniskt material

som ska lämnas enligt denna lag eller sådant som ska lämnas enligt lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Vite

12 §

Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar med till-

hörande information enligt 2�11 §§ kan av den myndighet som regeringen
bestämmer föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet.

�verklagande

13 §

Beslut om vite enligt 12 § får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar

14 §

En kommunal myndighet eller en statlig myndighet under regeringen

som har låtit framställa en promemoria, en rapport, en utredning, en vägled-
ning eller någon annan liknande publikation och som låter göra den tillgäng-
lig för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk i form av en
avgränsad enhet av en elektronisk upptagning, ska lämna ett pliktexemplar
av handlingen till Kungl. biblioteket inom tre månader från tillgängliggöran-
det.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från skyldigheten för kommunala myndigheter
att lämna pliktexemplar enligt 14 §. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om att skyldigheten för
kommunala myndigheter att lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt
än som anges i 10 § första stycket.

background image

4

SFS 2012:492

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

sådana föreskrifter som avses i första stycket i fråga om Regeringskansliet
och andra statliga myndigheter under regeringen.

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar
enligt 14 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Lagen tillämpas på elektroniskt material som görs tillgängligt för all-

mänheten här i landet genom överföring via nätverk efter den 31 december
2014 om inte annat anges i punkt 3.

3. För
a) den som den 1 juli 2012 har tillstånd att sända tv till hela landet enligt

4 kap. 3 § radio- och tv-lagen (2010:696) eller äldre lagstiftning,

b) den som den 1 juli 2012 har tillstånd av regeringen att sända ljudradio-

program till hela landet enligt 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen
eller äldre lagstiftning,

c) den som den 1 juli 2012 har tillstånd enligt 13 kap. radio- och tv-lagen

eller äldre lagstiftning att sända kommersiell radio eller lokalradio med
Göteborg som sändningsområde,

d) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio dagstidningar som hade

den största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011,

e) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio tidskrifter som hade den

största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011, och

f) Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs universitet,

Högskoleverket, Karolinska institutet, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten, Statens folkhälsoinstitut, Statens skolverk,
Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och Trafikanalys till-
lämpas lagen på elektroniskt material som görs tillgängligt på det sätt som
anges i punkt 2 efter den 31 mars 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

JAN BJ�RKLUND
(Utbildningsdepartementet)