SFS 2012:493 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

120493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att nuvarande punkterna 2�5 i övergångsbestämmelserna till lagen

(2011:189) om ändring i nämnda lag ska betecknas 4�7,

dels att 3 kap. 16 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2011:189) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att de nya punkterna 4�7 i övergångsbestämmelserna till lagen

(2011:189) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:189) om ändring i

nämnda lag ska införas fyra nya punkter, 2, 3, 8 och 9, av följande lydelse.

3 kap.

16 §

2

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervis-

ningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsam-

mans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget
beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är
behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget
beslutas av rektorn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver
undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som saknar legitima-
tion och är anställda utan tidsbegränsning för att bedriva sådan undervisning
som avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 17, 18 och 22 §§ i sina nya lydelser tillämpas

från och med den 1 juli 2012. För tid dessförinnan gäller dessa bestämmelser
i deras äldre lydelse.

1 Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20, rskr. 2011/12:277.

2 Senaste lydelse 2011:189.

SFS 2012:493

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:493

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. Bestämmelserna i 2 kap. 13, 15 och 20 §§ samt 3 kap. 16 § i sina nya

lydelser tillämpas från och med den 1 december 2013. För tid dessförinnan
gäller dessa bestämmelser i deras äldre lydelse.

4. Bestämmelserna i 2 kap. 15 § i den äldre lydelse som enligt 3 gäller till

och med den 30 november 2013 är dock tillämpliga endast om ansökan om
behörighetsbeviset har kommit in till Högskoleverket före den 1 juli 2011.

5. Trots vad som anges i 3 gäller 2 kap. 15 § i sin äldre lydelse även för tid

efter den 30 november 2013 för handläggning av ärenden som avses i 4.

6. Bestämmelsen i 2 kap. 16 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande till

dess att ärenden som avses i 4 har avgjorts.

7. Bestämmelsen i 28 kap. 4 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för

överklagande av beslut i ärenden som avses i 4.

8. Vid tillämpningen av 2 kap. 20 § i sin äldre lydelse jämställs legitima-

tion med behörighetsbevis.

9. Trots vad som anges i 2 kap. 20 § i sin äldre lydelse får den som inte

uppfyller kraven i första stycket samma paragraf anställas som lärare i skol-
väsendet utan tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa på individu-
ella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Detta gäller
dock bara om

a) det saknas sökande som har utbildning som är avsedd för undervisning

på den aktuella kursen,

b) den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa på den aktuella

kursen, och

c) det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervis-

ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 3 kap. 16 § och i

övrigt den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)