SFS 2012:495 Förordning om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

120495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1421) om
behörighetsbevis för lärare och förskollärare med
utländsk utbildning;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1999:1421) om behö-

righetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

1 ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

2

Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan få ett

behörighetsbevis enligt föreskrifterna i 2 kap. skollagen (2010:800) och
denna förordning.

I 2 kap. 15 § första stycket skollagen i dess lydelse före den 1 juli 2011

finns bestämmelser om att behörighetsbevis utfärdas av Högskoleverket.

I punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:189) om ändring i

skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att 2 kap. 15 § skollagen i dess
lydelse före den 1 juli 2011 endast är tillämplig om ansökan om behörighets-
beviset har kommit in till Högskoleverket före den dagen.

3 §

3

Högskoleverket får meddela föreskrifter om verkställighet av bestäm-

melsen om kunskaper i svenska språket i 2 kap. 15 § tredje stycket skollagen
(2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:437.

2 Senaste lydelse 2011:437.

3 Senaste lydelse 2011:437.

SFS 2012:495

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012