SFS 2012:496 Förordning om ändring i förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

120496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1293) med instruk-

tion för Högskoleverket att punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna
till förordningen (2011:269) om ändring i nämnda förordning ska ha föl-
jande lydelse.

2. Högskoleverket ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskol-

läraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer när det gäller be-
hörighetsbevis som ska handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i
dess lydelse före den 1 juli 2011.

3. Högskoleverket prövar frågor om behörighetsbevis som ska handläggas

enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:496

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012