SFS 2012:497 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

120497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare och utnämning till lektor;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörig-

het och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

dels att punkterna 4–7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 8, av följande lydelse.

4. Bestämmelserna i 4 kap. 1–5 §§ gäller inte lärare och förskollärare som

avses i 34 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

5. Bestämmelserna i 4 kap. 12 § gäller inte för ansökan om legitimation

av en lärare eller förskollärare som avses i 34 § lagen (2010:801) om infö-
rande av skollagen (2010:800).

6. Fram till den 1 december 2013 gäller 4 kap. 9 § endast för ärenden där

bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning ligger till grund för
ansökan.

7.

1 En lärare eller förskollärare som efter den 30 juni 2011 men före den

1 juli 2018 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörig-
hetsbevis av Högskoleverket ska anses ha genomfört en introduktionsperiod,
om han eller hon har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i
en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare före den 31 mars
2012.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket ska till en ansökan

om legitimation foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöring enligt samma
stycke. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av rek-
torn eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren
eller förskolläraren har tjänstgjort.

Det som anges i 4 kap. 1–5 §§ gäller inte en lärare eller förskollärare som

avses i första och andra styckena.

Första–tredje styckena gäller inte lärare eller förskollärare som omfattas

av 35 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

8. Trots det som anges i 4 kap. 2 § första stycket andra meningen får en

lärare eller förskollärare som saknar legitimation vara mentor, om han eller
hon har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörighetsbevis

1 Senaste lydelse 2011:692.

SFS 2012:497

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:497

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

av Högskoleverket. Detta gäller dock bara om han eller hon har börjat att
vara mentor för läraren eller förskolläraren före den 1 december 2013.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2012. De nya bestämmelserna

i punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska dock tillämpas
för tid från och med den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)