SFS 2012:498 Förordning om ändring i förordningen (2011:506) om ändring i skolförordningen (2011:185)

120498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:506) om ändring i
skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 6 kap. 5 § förordningen i stället för dess lydelse enligt förord-

ningen (2011:506) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2011:506) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

Bestämmelserna i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) samt

3 och 4 §§ i detta kapitel gäller inte för lärare som saknar legitimation och är
anställda utan tidsbegränsning för att bedriva undervisning

1. i modersmål, eller
2. som avses i 2 kap. 17 § skollagen.
Första stycket gäller bara i de fall läraren bedriver sådan undervisning

som avses i samma stycke 1 eller 2.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om 4 kap. 1 a §

och bilaga 1, den 1 december 2013 i fråga om 6 kap. 2�6 §§ och i övrigt den
1 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:498

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012