SFS 2012:483 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

120483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen

(2008:567)

dels att 2 kap. 12 och 19 §§ samt 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 12 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

12 §

2

Diskriminering är förbjuden för den som

1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller

bostäder till allmänheten, eller

2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första

stycket ska likställas med denne.

12 a §

Förbudet i 12 § gäller inte diskriminering som har samband med

ålder.

Förbudet mot diskriminering som har samband med kön hindrar inte att

kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det
har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvän-
diga för att uppnå syftet.

För försäkringstjänster gäller dock att enskilda personers försäkrings-

premier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och
män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, om villkoren i
andra stycket är uppfyllda, en persons könstillhörighet påverka bedöm-
ningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på.

19 §

Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7, 9,

10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16 eller 17 § eller 3 kap. 15 eller 16 §, får inte
utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon

1. anmält eller påtalat ett sådant handlande,
2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den

som påstås ha diskriminerat.

1 Prop. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11, rskr. 2011/12:267.

2 �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2012:483

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:483

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

6 kap.

1 §

Mål om tillämpningen av 2 kap. 1, 2, 3 eller 18 § ska handläggas enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I sådana mål ska som
arbetstagare anses också den som gör en förfrågan om eller söker arbete och
den som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller
utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktiken
eller arbetet utförs eller skulle ha utförts ska anses som arbetsgivare. Detta
gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen (1976:580) om med-
bestämmande i arbetslivet tillämpas.

Mål om tillämpningen av 2 kap. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16,

17 eller 19 § ska prövas av allmän domstol och handläggas enligt bestäm-
melserna i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om
saken är tillåten.

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2012.
2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre

bestämmelser. Om ett försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet till
följd av avtalet förlängs efter ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)