SFS 2012:499 Förordning om ändring i förordningen (2011:922) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

120499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:922) om ändring i
förordningen (2011:7) om dansarutbildning;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2011:922) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning ska ha
följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 22 b §

och i övrigt den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:499

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012