SFS 2012:500 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

120500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1108) om vuxen-

utbildning

dels att 4 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

4 kap.

4 §

Bestämmelserna i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) samt

2 och 3 §§ i detta kapitel gäller inte för lärare som saknar legitimation och är
anställda utan tidsbegränsning för att bedriva undervisning

1. i modersmål,
2. i ett yrkesinriktat ämne (yrkesämne) i kommunal vuxenutbildning på

gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller

3. på en orienteringskurs eller en individuell kurs i kommunal vuxen-

utbildning.

Första stycket gäller bara i de fall läraren bedriver sådan undervisning

som avses i samma stycke 1, 2 eller 3.

2. Förordningen ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten

som påbörjas efter utgången av juni 2012. Bestämmelserna i 4 kap. 1–5 §§
ska dock tillämpas första gången i fråga om betyg som ska beslutas efter ut-
gången av november 2013. De upphävda förordningarna gäller fortfarande
för kurser, delkurser eller projektarbeten som har påbörjats före den 1 juli
2012. Denna punkt ska inte gälla om annat följer av dessa ikraftträdande-
och övergångsbestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 4 kap. 4 §

och i övrigt den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:500

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012