SFS 2012:501 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

120501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § och 3 kap. 7 och 10 §§ förordningen

(1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

1

ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

en högskolas studieregister till

1. en annan högskola, om uppgifterna rör behörighet och underlag för

urval eller studiemeriter som en student vill tillgodoräkna sig eller åberopa i
samband med antagning till en utbildning eller utfärdande av examen, eller
om uppgifterna behövs för utbildningssamarbete eller annan överens-
kommen samverkan mellan högskolorna,

2. ett lärosäte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området eller i Schweiz under samma förutsättningar som uppgifter får läm-
nas ut till en högskola enligt 1,

3. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande

och utbetalning av studiestöd,

4. Verket för högskoleservice eller något annat organ som biträder hög-

skolan med automatiserad behandling av ansökningar till en utbildning, om
uppgifterna behövs för att genomföra arbetet,

5. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning,
6. en annan myndighet, om uppgifterna behövs för att handlägga ärenden

om utfärdande av yrkeslegitimation eller meddelande av annan behörighet
för ett yrke,

7. en myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området eller i Schweiz under samma förutsättningar som uppgifter får läm-
nas ut till svenska myndigheter enligt denna paragraf,

8. en studentkår som har sådan ställning enligt beslut av högskolan enligt

4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) eller en nation som har sådan ställning
enligt 4 kap. 15 § högskolelagen, om uppgifterna rör en students registrering

1 Förordningen omtryckt 2001:1133.

2 Senaste lydelse 2009:771.

SFS 2012:501

Utkom från trycket
den 3 juli 2012

background image

2

SFS 2012:501

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

på kurser och behövs för att studentkåren eller nationen ska kunna bestämma
om han eller hon har rätt att vara medlem i studentkåren eller nationen, och

9. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv.

3 kap.

7 §

3

Registret ska innehålla uppgifter om samtliga doktorander. Uppgif-

terna får hämtas från högskolornas studieregister och ska omfatta följande:

1. identitetsuppgifter,
2. datum för antagning och termin för studiernas påbörjande,
3. ämne och högskola samt, i förekommande fall, sådan forskarskola som

regeringen bestämt,

4. terminsvis registrering och aktivitet,
5. typ av studiefinansiering,
6. tidigare utbildning som gett behörighet till utbildningen på forskarnivå,
7. tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet i hög-

skolepoäng och, i förekommande fall, om tillgodoräknandet avser utbildning
på grundnivå eller avancerad nivå,

8. högskola i Sverige eller det land där doktoranden har genomgått sådan

utbildning som avses i 6 eller 7, och

9. för avlagd examen: examens namn och ämne samt datum för utfär-

dande av examensbevis.

10 §

4

Som underlag för statistik över högskolornas personal ska SCB ur

sådana register som finns inom SCB sammanställa följande uppgifter om de
personer som är anställda vid en högskola:

1. identitetsuppgifter,
2. högskola,
3. anställningskategori,
4. grupper av ämnen som en lärare och, i förekommande fall, övrig perso-

nal huvudsakligen är verksam inom,

5. arbetets omfattning och om personen har en anställning tills vidare eller

en tidsbegränsad anställning,

6. utbildningsbakgrund, och
7. högskola där examen avlagts.
Uppgifterna ska sammanställas i ett register som förs med hjälp av auto-

matiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:264. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2008:712. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.