SFS 2012:502 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

120502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2, 3, 5 och 6 §§ förordningen (1998:940)

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande
lydelse.

6 kap.

2 §

1

För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn ska en kemikalie-

avgift betalas av den som

1. yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in en produkt eller organism

som enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer ska vara anmäld till produktregistret, eller

2. i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en sådan pro-

dukt eller organism som avses i 1 utan att ha tillverkat eller fört in produkten
eller organismen till Sverige.

Första stycket 1 gäller inte om en handelsagent ska betala avgiften enligt

3 §.

3 §

2

Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen (2008:245) om

kemiska produkter och biotekniska organismer har beslutat att en anmälan
till produktregistret ska göras av en handelsagent i stället för av den som till-
verkat produkten eller organismen eller fört in den till Sverige, ska handelsa-
genten betala den kemikalieavgift som avses i 2 § första stycket 1.

5 §

3

Kemikalieavgiften ska betalas årligen för kalenderår och ska bestå av

en

1. registeravgift med 600 kronor för varje anmälningspliktig produkt eller

organism, dock högst 70 000 kronor per år, och

2. mängdavgift med 12 kronor per ton anmälningspliktiga produkter och

organismer, dock högst 70 000 kronor per år.

Vid tillämpningen av första stycket ska produkter och organismer som har

samma funktion och kemiska sammansättning eller anmäls under en gemen-
sam beteckning räknas som en produkt eller organism.

1 Senaste lydelse 2011:928.

2 Senaste lydelse 2011:928.

3 Senaste lydelse 2011:928.

SFS 2012:502

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:502

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Den som under ett kalenderår sammanlagt tillverkar eller till Sverige för

in eller i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på mindre än ett
ton produkter eller organismer som avses i 2 §, behöver inte betala någon av-
gift för det kalenderåret.

6 §

4

Kemikalieavgiften ska beräknas på grundval av uppgifterna i produkt-

registret om tillverkade eller införda eller i eget namn förpackade, ompack-
ade eller namnbytta mängder för det kalenderår som avgiften avser.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:928.