SFS 2012:503 Förordning om tatueringsfärger

120503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om tatueringsf�rger;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning �r meddelad</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. med st�d av 14 kap. 8 � f�rsta stycket 4 milj�balken i fr�ga om 3 � och</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">9 � 1 och 2,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">2. med st�d av 14 kap. 12 � milj�balken i fr�ga om 4 och 5 �� samt 9 � 3,<br/>3. med st�d av 14 kap. 19 � 1 milj�balken i fr�ga om 6 och 7 �� samt 9 �</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">4 och 5,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">4. med st�d av 14 kap. 19 � 2 milj�balken i fr�ga om 8 �, och<br/>5. i �vrigt med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning avses med </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>tatueringsf�rg</i>: en produkt som best�r av f�rg�mnen och hj�lp�mnen och</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�r avsedd att injiceras i huden f�r tatuering eller permanent makeup, och</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>steril</i>: i avsaknad av levande organismer och virus.<br/>I �vrigt har ord och uttryck i denna f�rordning samma betydelse som i</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">14 kap. milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Inf�rsel, saluf�ring och anv�ndning</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En tatueringsf�rg f�r yrkesm�ssigt f�ras in till Sverige, saluf�ras eller</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">injiceras i hud endast om f�rgen</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inte har cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller andra egen-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">skaper som g�r att den vid normal eller rimligen f�rutsebar anv�ndning kan<br/>skada m�nniskors h�lsa eller milj�n, och</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �r steril.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-<br/>formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande<br/>f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex<br/>31998L0034), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG<br/>(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:503</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juli 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:503</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Produktregister</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">L�kemedelsverket ska f�ra ett produktregister �ver tatueringsf�rger</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som yrkesm�ssigt tillverkas i eller f�rs in till Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som yrkesm�ssigt tillverkar en tatueringsf�rg eller f�r in en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rg till Sverige ska anm�la detta till L�kemedelsverket f�r registrering i det<br/>produktregister som avses i 4 �. Anm�laren ska l�mna de uppgifter som<br/>beh�vs f�r registreringen. Om uppgifterna �ndras, ska anm�laren underr�tta<br/>L�kemedelsverket om detta.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Anm�lan och underr�ttelse om �ndring ska g�ras enligt f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">L�kemedelsverket har meddelat med st�d av 9 � 3.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>M�rkning och produktinformation</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som yrkesm�ssigt saluf�r en tatueringsf�rg ska se till att dess</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">beh�llare och ytterf�rpackning �r f�rsedda med information om de f�rsiktig-<br/>hets�tg�rder som b�r vidtas vid anv�ndning och den information i �vrigt<br/>som beh�vs till skydd f�r m�nniskors h�lsa och milj�n. Informationen ska<br/>l�mnas i l�ttl�st och v�l synlig skrift.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som yrkesm�ssigt injicerar tatueringsf�rg i hud ska skriftligen</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">informera den som injiceras om tatueringsf�rgens inneh�ll och egenskaper.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som yrkesm�ssigt tillverkar, f�r in till Sverige eller saluf�r en</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">tatueringsf�rg ska omedelbart underr�tta L�kemedelsverket om det kommer<br/>fram nya uppgifter om att tatueringsf�rgen i fr�ga kan ha cancerogena, muta-<br/>gena eller reproduktionstoxiska egenskaper.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">L�kemedelsverket f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. s�dana koncentrationer av kemiska �mnen och f�rbud mot kemiska �m-</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nen som beh�vs f�r att tatueringsf�rgerna ska uppfylla kravet i 3 � 1,</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">2. kravet p� sterilitet enligt 3 � 2,<br/>3. registrering samt anm�lnings- och uppgiftsskyldighet enligt 5 �,<br/>4. m�rkning och produktinformation enligt 6 �,<br/>5. s�dan informationsplikt som avses i 7 �, och<br/>6. vilka uppgifter som ska finnas med i en underr�ttelse enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:901px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:901px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">synsf�rordningen (2011:13). </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:503</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om avgifter finns i 27 kap. milj�balken och i f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om straff och f�rverkande p� grund av �vertr�delser av</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">denna f�rordning eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�rord-<br/>ningen finns i 29 kap. milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2012.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om tatueringsf�rger;

utf�rdad den 28 juni 2012.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

1 �

Denna f�rordning �r meddelad

1. med st�d av 14 kap. 8 � f�rsta stycket 4 milj�balken i fr�ga om 3 � och

9 � 1 och 2,

2. med st�d av 14 kap. 12 � milj�balken i fr�ga om 4 och 5 �� samt 9 � 3,
3. med st�d av 14 kap. 19 � 1 milj�balken i fr�ga om 6 och 7 �� samt 9 �

4 och 5,

4. med st�d av 14 kap. 19 � 2 milj�balken i fr�ga om 8 �, och
5. i �vrigt med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

Definitioner

2 �

I denna f�rordning avses med

tatueringsf�rg: en produkt som best�r av f�rg�mnen och hj�lp�mnen och

�r avsedd att injiceras i huden f�r tatuering eller permanent makeup, och

steril: i avsaknad av levande organismer och virus.
I �vrigt har ord och uttryck i denna f�rordning samma betydelse som i

14 kap. milj�balken.

Inf�rsel, saluf�ring och anv�ndning

3 �

En tatueringsf�rg f�r yrkesm�ssigt f�ras in till Sverige, saluf�ras eller

injiceras i hud endast om f�rgen

1. inte har cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller andra egen-

skaper som g�r att den vid normal eller rimligen f�rutsebar anv�ndning kan
skada m�nniskors h�lsa eller milj�n, och

2. �r steril.

1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande
f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG
(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2012:503

Utkom fr�n trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:503

Produktregister

4 �

L�kemedelsverket ska f�ra ett produktregister �ver tatueringsf�rger

som yrkesm�ssigt tillverkas i eller f�rs in till Sverige.

5 �

Den som yrkesm�ssigt tillverkar en tatueringsf�rg eller f�r in en s�dan

f�rg till Sverige ska anm�la detta till L�kemedelsverket f�r registrering i det
produktregister som avses i 4 �. Anm�laren ska l�mna de uppgifter som
beh�vs f�r registreringen. Om uppgifterna �ndras, ska anm�laren underr�tta
L�kemedelsverket om detta.

Anm�lan och underr�ttelse om �ndring ska g�ras enligt f�reskrifter som

L�kemedelsverket har meddelat med st�d av 9 � 3.

M�rkning och produktinformation

6 �

Den som yrkesm�ssigt saluf�r en tatueringsf�rg ska se till att dess

beh�llare och ytterf�rpackning �r f�rsedda med information om de f�rsiktig-
hets�tg�rder som b�r vidtas vid anv�ndning och den information i �vrigt
som beh�vs till skydd f�r m�nniskors h�lsa och milj�n. Informationen ska
l�mnas i l�ttl�st och v�l synlig skrift.

7 �

Den som yrkesm�ssigt injicerar tatueringsf�rg i hud ska skriftligen

informera den som injiceras om tatueringsf�rgens inneh�ll och egenskaper.

8 �

Den som yrkesm�ssigt tillverkar, f�r in till Sverige eller saluf�r en

tatueringsf�rg ska omedelbart underr�tta L�kemedelsverket om det kommer
fram nya uppgifter om att tatueringsf�rgen i fr�ga kan ha cancerogena, muta-
gena eller reproduktionstoxiska egenskaper.

Bemyndigande

9 �

L�kemedelsverket f�r meddela f�reskrifter om

1. s�dana koncentrationer av kemiska �mnen och f�rbud mot kemiska �m-

nen som beh�vs f�r att tatueringsf�rgerna ska uppfylla kravet i 3 � 1,

2. kravet p� sterilitet enligt 3 � 2,
3. registrering samt anm�lnings- och uppgiftsskyldighet enligt 5 �,
4. m�rkning och produktinformation enligt 6 �,
5. s�dan informationsplikt som avses i 7 �, och
6. vilka uppgifter som ska finnas med i en underr�ttelse enligt 8 �.

Tillsyn

10 �

Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-

synsf�rordningen (2011:13).

background image

3

SFS 2012:503

Avgifter

11 �

Best�mmelser om avgifter finns i 27 kap. milj�balken och i f�rord-

ningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken.

Ansvar

12 �

Best�mmelser om straff och f�rverkande p� grund av �vertr�delser av

denna f�rordning eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�rord-
ningen finns i 29 kap. milj�balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2012.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;