SFS 2012:504 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

120504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 23 § och 3 kap. 7 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

2 kap.

23 §

Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1. primärleverantörers utsläppande på marknaden av sådana kosmetiska

och hygieniska produkter som avses i förordningen (1993:1283) om kosme-
tiska och hygieniska produkter samt sådana varor som avses i 2 § samma
förordning, med undantag för frågor som rör produkternas brandfarliga,
oxiderande eller explosiva egenskaper,

2. producenters skyldigheter att enligt 3�5 och 8 §§ förordningen

(2009:1031) om producentansvar för läkemedel ta emot avfall som utgörs av
läkemedel och informera om möjligheten att lämna avfall som utgörs av
läkemedel, och

3. primärleverantörers utsläppande på marknaden av sådana tatueringsfär-

ger som avses i förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.

3 kap.

7 §

Läkemedelsverket ska ge tillsynsvägledning i frågor som regleras i

1. förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga

lösningsmedel m.m.,

2. förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter,

och

3. förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

SFS 2012:504

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012