SFS 2012:505 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

120505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 52 § förordningen (1998:940) om avgif-

ter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

52 §

1

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om avgift för prövning

och tillsyn enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen
(1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter eller förordningen
(2012:503) om tatueringsfärger.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:928.

SFS 2012:505

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012