SFS 2012:506 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

120506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

dels att 1, 3, 5, 6, 25, 32 och 33 §§ samt bilagan till förordningen ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 33 a §, av följande

lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7–14 §§, 23 § första

stycket 4 och andra stycket, 25 § första stycket 1, 7–9, 11–13 och andra
stycket, 26 § första stycket 3 och andra stycket samt 27–30 b §§,

2. med stöd av 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 §, 4 §, 23 § första

stycket 2 och 3, 25 § första stycket 5 och 26 § första stycket 2,

3. med stöd av 14 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 5 §, 23 § första

stycket 1 samt 26 § första stycket 1 och andra stycket,

4. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 6 och 15–22 §§, 25 §

första stycket 6 och 10 samt 28–30 a §§,

5. med stöd av 14 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 24 §, och
6. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §

Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som yrkesmässigt till-

verkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för
registrering i det produktregister som Kemikalieinspektionen för, om
produkten eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som anges
i bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som är avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken eller som omfattas av läke-
medelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter eller förordningen (2012:503) om tatue-
ringsfärger.

5 §

Trots 3 och 4 §§ behöver den som årligen tillverkar eller till Sverige

för in mindre än 100 kilogram av en kemisk produkt eller bioteknisk orga-

1 Senaste lydelse 2011:701.

SFS 2012:506
Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:506

nism inte anmäla produkten eller organismen, om inte annat följer av före-
skrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.

6 §

Den som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en

kemisk produkt eller bioteknisk organism som avses i 3 § första stycket utan
att ha tillverkat eller fört in produkten eller organismen till Sverige ska lämna
de uppgifter till Kemikalieinspektionen som framgår av föreskrifter som Ke-
mikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.

25 §

2

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som avses i

2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,

2. produktregistret,
3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §,
4. vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 § senast ska göras,
5. skyldighet att anmäla till produktregistret även i fall som enligt 5 § är

undantagna från anmälningsplikt,

6. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 6 §,
7. vilka kemiska produkter som ska anses vara särskilt farliga kemiska

produkter,

8. anteckningar om överlåtelser enligt 10 §,
9. att bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7 och 9–

14 §§ ska gälla också i fråga om andra kemiska produkter som det finns sär-
skilda skäl för att hantera på samma sätt,

10. sådan produktinformation och uppgiftsskyldighet som avses i 14 kap.

19 § miljöbalken,

11. förbud, hantering, import och export som behövs för verkställigheten

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den
17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier3,

12. förbud som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga
organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel
i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och
om ändring av direktiv 1999/13/EG4, senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2010/79/EU5, och

13. krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel och

utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som utöver
det som följer av 1–12 behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

Innan Kemikalieinspektionen med stöd av första stycket 1 meddelar en

föreskrift som har betydelse för transporter, ska inspektionen samråda med
den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen
(2006:311) om transport av farligt gods.

32 §

6

Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i

2 Senaste lydelse 2010:965.

3 EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).

4 EUT L 6, 10.1.2004, s. 22 (Celex 32004L0042).

5 EUT L 304, 20.11.2010, s. 18 (Celex 32010L0079).

6 Senaste lydelse 2010:965.

background image

3

SFS 2012:506

1. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004

av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel7,

2. artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/

2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om
ändring av direktiv 79/117/EEG8,

3. artikel 5 i direktiv 2004/42/EG,
4. artikel 121 i förordning (EG) nr 1907/2006,
5. artikel 4 i förordning (EG) nr 689/2008, och
6. artikel 43 i förordning (EG) nr 1272/2008.

33 §

9

Kemikalieinspektionen ska ansvara för sådan rapportering som avses

i

1. artikel 4.2 tredje stycket, 12.1, 12.2 och 12.3 a i förordning (EG) nr

850/2004, och

2. artikel 7 i direktiv 2004/42/EG.

33 a §

Naturvårdsverket ska i fråga om förordning (EG) nr 850/2004

ansvara för

1. att upprätta och uppdatera sådana utsläppsinventeringar som avses i

artikel 6.1,

2. sådan övervakning av miljön som avses i artikel 9, och
3. sådan rapportering som avses i artikel 12.1, 12.3 b och 12.3 c.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

7 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

8 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

9 Senaste lydelse 2010:965.

background image

4

SFS 2012:506

Bilaga

10

Förteckning över varuslag

I denna förteckning beskrivs de varuslag som enligt 3 § ska registreras i pro-
duktregistret. Framför varje beskrivning anges den varukod (statistiskt nr)
som varuslaget har enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli
1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tull-
taxan11.

Varukoden anges med fyra siffror och avser då en grupp av varuslag (va-

rugrupp) eller med sex siffror och avser då ett visst varuslag inom varugrup-
pen. Om annat inte anges i beskrivningen, ska alla varuslag inom den be-
skrivna varugruppen registreras.

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser, oleore-

siner (t.ex. balsamer); enligt följande:

1301 20 Gummi arabicum.
1301 90 Andra varuslag i grupp 1301 (schellack; naturliga gummiarter

utom gummi arabicum), hartser, gummihartser, oleoresiner (t.ex. balsamer).

1302

Växtsafter och växtextrakter; registreringsplikten omfattar endast:

1302 11 Opium.
1302 19 Andra växtsafter och växtextrakter än lakritsextrakt och humle-

extrakt.

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt grupp

1503; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att
användas uteslutande för tekniskt bruk.

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana

enligt grupp 1503; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1503

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte

emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda; registreringsplikten omfat-
tar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk.

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana

fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registre-
ringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslu-
tande för tekniskt bruk.

1505

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin);

registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas
uteslutande för tekniskt bruk.

10 Senaste lydelse 2009:959. Ändringen innebär bl.a. att varugrupperna 2511, 2524–

2526, 2528, 2529, 2844, 6806, 7019, 7502–7504, 7804, 7903 och 8107 samt varu-

slagen 2903 41–2903 47, 2903 49, 2903 51, 2903 52, 2903 59, 2903 61, 2903 62,

2903 69, 2912 30, 2914 21, 2916 35, 2932 21 och 2932 29 har tagits bort ur förteck-

ningen.

11 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

background image

5

SFS 2012:506

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter

eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registrerings-
plikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk.

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte

kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte

kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte

kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1510

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor,

även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av
dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509; registre-
ringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslu-
tande för tekniskt bruk.

1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte

kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa ol-

jor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten om-
fattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt
bruk.

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa

oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten
omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tek-
niskt bruk.

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även

raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar
endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojoba-

olja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är
avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av

sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även
internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade;

background image

6

SFS 2012:506

registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas
uteslutande för tekniskt bruk.

1518

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av så-

dana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta,
polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat
sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter i grupp 1516; oätliga
blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller
oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor i någon av grupperna 1507–
1522, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga; regist-
reringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslu-
tande för tekniskt bruk.

1520

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut.

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra

insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade; regist-
reringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslu-
tande för tekniskt bruk.

1522

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra

fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer; registrerings-
plikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk.

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volympro-

cent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt; registre-
ringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslu-
tande för tekniskt bruk; registreringsplikten omfattar endast:

2207 10 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volym-

procent.

2207 20 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt.

2209

Ättika; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda

att användas uteslutande för tekniskt bruk.

2501

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid,

även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel el-
ler flytmedel; havsvatten: registreringsplikten omfattar endast varuslag som
är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

2503

Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kollo-

idalt svavel.

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid

och kalciumhydroxid enligt nr 2825, enligt följande:

2522 10 Osläckt kalk.
2522 20 Släckt kalk.
2522 30 Hydraulisk kalk.

background image

7

SFS 2012:506

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydrau-

lisk cement, även färgade eller i form av klinker; registreringsplikten omfat-
tar endast:

2523 21 Vit portlandcement, även artificiellt färgad.
2523 29 Annan portlandcement.
2523 30 Aluminatcement.
2523 90 Annan hydraulisk cement.

2706

Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, även se-

parerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet så kallad preparerad
tjära.

2707

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtempe-

raturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska
beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna;
enligt följande:

2707 10 Bensen (bensol).
2707 20 Toluen (toluol).
2707 30 Xylener (xylol).
2707 40 Naftalen (naftalin).
2707 50 Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst

65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 grader Celsius vid
bestämning med metoden enligt ASTM D 86.

2707 91 Kreosotoljor.
2707 99 Andra destillat av högtermeraturtjära, som inte är specificerade

någon annanstans i denna bilaga, och liknande aromatiska produkter.

2708

Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck; registreringsplikten om-

fattar endast:

2708 10 Stenkolstjärbeck.

2709

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än

råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehål-
lande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna
ur petroleum eller ur bituminösa mineral; enligt följande:

2710 12 Lättoljor och produkter som inte är avfallsoljor.
2710 19 Andra slags oljor som inte är avfallsoljor.

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten enligt följande:

2711 11 Naturgas, förtätad till vätska.
2711 12 Propan, förtätad till vätska.
2711 13 Butan, förtätad till vätska.
2711 14 Eten, propen, buten och butadien, förtätade till vätska.
2711 19 Andra gaser i grupp 2711, förtätade till vätska.
2711 21 Naturgas, i gasform.
2711 29 Andra gaser i grupp 2711, i gasform.

background image

8

SFS 2012:506

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lig-

nitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom
syntes eller genom andra processer, även färgade; enligt följande:

2712 10 Vaselin.
2712 20 Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja.
2712 90 Andra mineralvaxer än vaselin och paraffin.

2713

Petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur

petroleum eller ur bituminösa mineral; registreringsplikten omfattar endast:

2713 20 Petroleumbitumen (asfalt).
2713 90 Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bitumi-

nösa mineral (än petroleumbitumen).

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar

samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten; registreringsplikten
omfattar endast:

2714 90 Naturlig bitumen och naturasfalt.

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen,

petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix,
”cut backs”).

2801

Fluor, klor, brom och jod enligt följande:

2801 10 Klor.
2801 20 Jod.
2801 30 Fluor; brom.

2802 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel.

2803 Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i denna bilaga).

2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller enligt följande:

2804 10 Väte.
2804 21 Argon.
2804 29 Andra ädelgaser.
2804 30 Kväve.
2804 40 Syre.
2804 50 Bor; tellur.
2804 61 Kisel innehållande minst 99,99 viktprocent kisel.
2804 69 Annan kisel (innehållande mindre än 99,99 viktprocent kisel).
2804 70 Fosfor.
2804 80 Arsenik.
2804 90 Selen.

2805

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsme-

taller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra;
kvicksilver; enligt följande:

2805 11 Natrium.
2805 12 Kalcium.

background image

9

SFS 2012:506

2805 19 Andra alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (utom na-

trium och kalcium).

2805 30 Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade

eller legerade med varandra.

2805 40 Kvicksilver.

2806

Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsyra;

enligt följande:

2806 10 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra).
2806 20 Klorosvavelsyra.

2807

Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra).

2808

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra.

2809

Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt defi-

nierade; enligt följande:

2809 10 Fosforpentaoxid.
2809 20 Fosforsyra och polyfosforsyror.

2810

Boroxider; borsyror.

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av icke-

metaller enligt följande:

2811 11 Vätefluorid (fluorvätesyra).
2811 19 Andra oorganiska syror (utom vätefluorid).
2811 21 Koldioxid (kolsyra).
2811 22 Kiseldioxid.
2811 29 Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom syror,

koldioxid eller kiseldioxid).

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller enligt följande:

2812 10 Klorider och kloridoxider.
2812 90 Andra halogenider och halogenoxider av ickemetaller än klori-

der och kloridoxider.

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid; enligt följande:

2813 10 Koldisulfid (kolsvavla).
2813 90 Andra sulfider av ickemetaller än koldisulfid.

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning, enligt följande:

2814 10 Vattenfri ammoniak.
2814 20 Ammoniak i vattenlösning.

2815

Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali);

natriumperoxid och kaliumperoxid; enligt följande:

2815 11 Natriumhydroxid (kaustik soda) i fast form.
2815 12 Natriumhydroxid (kaustik soda) i vattenlösning (natronlut).
2815 20 Kaliumhydroxid (kaustikt kali).
2815 30 Natriumperoxid och kaliumperoxid.

background image

10

SFS 2012:506

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och

peroxider av strontium eller barium; enligt följande:

2816 10 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid.
2816 40 Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium.

2817

Zinkoxid; zinkperoxid.

2818

Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiumoxid;

aluminiumhydroxid; enligt följande:

2818 10 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad.
2818 20 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund.
2818 30 Aluminiumhydroxid.

2819

Kromoxider och kromhydroxider enligt följande:

2819 10 Kromtrioxid.
2819 90 Andra kromoxider och kromhydroxider än kromtrioxid.

2820

Manganoxider enligt följande:

2820 10 Mangandioxid.
2820 90 Andra manganoxider än mangandioxid.

2821

Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst

70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe

2O3; enligt följande:

2821 10 Järnoxider och järnhydroxider.
2821 20 Jordpigment.

2822

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider.

2823

Titanoxider.

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja; enligt följande:

2824 10 Blymonooxid (massikot, blyglete).
2824 90 Andra varuslag i grupp 2824 (mönja, blyoxider utom bly-

monooxid).

2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen;

andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallper-
oxider; enligt följande:

2825 10 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa äm-

nen.

2825 20 Litiumoxid och litiumhydroxid.
2825 30 Vanadinoxider och vanadinhydroxider.
2825 40 Nickeloxider och nickelhydroxider.
2825 50 Kopparoxider och kopparhydroxider.
2825 60 Germaniumoxider och zirkoniumdioxid.
2825 70 Molybdenoxider och molybdenhydroxider.
2825 80 Antimonoxider.

background image

11

SFS 2012:506

2825 90 Andra varuslag i grupp 2825 (metalloxider och hydroxider utom

av litium, vanadin, nickel, koppar, molybden, germanium och antimonoxi-
der; antimonhydroxid eller zirkonium samt metallperoxider).

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa

salter; enligt följande:

2826 12 Fluorider av aluminium.
2826 19 Andra fluorider (än de med aluminium).
2826 30 Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit).
2826 90 Andra varuslag i grupp 2826 (fluorsilikater och fluoraluminater

förutom natriumhexafluoroaluminat och fluorkomplexa salter).

2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromi-

doxider; jodider och jodidoxider; enligt följande:

2827 10 Ammoniumklorid (salmiak).
2827 20 Kalciumklorid.
2827 31 Magnesiumklorid.
2827 32 Aluminiumklorid.
2827 35 Nickelklorid.
2827 39 Andra klorider (än ammoniumklorid, kalciumklorid, magnesi-

umklorid, aluminiumklorid eller nickelklorid).

2827 41 Kloridoxider och hydroxidklorider av koppar.
2827 49 Andra kloridoxider och hydroxidklorider (utom de av koppar).
2827 51 Natriumbromid och kaliumbromid.
2827 59 Andra bromider och bromidoxider.
2827 60 Jodider och jodidoxider.

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromi-

ter; enligt följande:

2828 10 Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypoklori-

ter.

2828 90 Andra hypokloriter och hypobromiter än kalciumhypoklorit.

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och per-

jodater; enligt följande:

2829 11 Natriumklorat.
2829 19 Andra klorater.
2829 90 Andra perklorater, bromater, perbromater, jodater och perjo-

dater.

2830

Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade; enligt följande:

2830 10 Natriumsulfider.
2830 90 Andra sulfider och polysulfider än natriumsulfid.

2831

Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater enligt följande:

2831 10 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater av natrium.
2831 90 Andra ditioniter och sulfoxylater än de av natrium.

2832

Sulfiter; tiosulfater; enligt följande:

2832 10 Natriumsulfiter.

background image

12

SFS 2012:506

2832 20 Andra sulfiter än natriumsulfit.
2832 30 Tiosulfater.

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater); enligt följande:

2833 11 Dinatriumsulfat.
2833 19 Andra natriumsulfater än dinatriumsulfat.
2833 21 Magnesiumsulfater.
2833 22 Aluminiumsulfat.
2833 24 Nickelsulfater.
2833 25 Kopparsulfater.
2833 27 Bariumsulfat.
2833 29 Andra sulfater än de av natrium, magnesium, aluminium, nickel,

koppar eller barium.

2833 30 Alunarter.
2833 40 Peroxosulfater (persulfater).

2834

Nitriter; nitrater; enligt följande:

2834 10 Nitriter.
2834 21 Kaliumnitrat.
2834 29 Andra nitrater än de med kalium.

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfos-

fater, även inte kemiskt definierade; enligt följande:

2835 10 Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter).
2835 22 Mononatrium- och dinatriumfosfat.
2835 24 Kaliumfosfater.
2835 25 Kalciumväteortofosfat (dikalciumfosfat).
2835 26 Andra kalciumfosfater än kalciumväteortofosfat.
2835 29 Andra fosfater än natrium-, kalium- eller kalciumfosfat.
2835 31 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat).
2835 39 Andra polyfosfater än natriumtripolyfosfat.

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammo-

niumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat; enligt följande:

2836 20 Dinatriumkarbonat.
2836 30 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat).
2836 40 Kaliumkarbonater.
2836 50 Kalciumkarbonat.
2836 60 Bariumkarbonat.
2836 91 Litiumkarbonater.
2836 92 Strontiumkarbonat.
2836 99 Andra varuslag i grupp 2836 (karbonater och perkarbonater

utom natrium-, kalium-, kalcium-, barium-, litium- eller strontiumkarbonat).

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider enligt följande:

2837 11 Cyanider och cyanidoxider av natrium.
2837 19 Andra cyanider och cyanidoxider än de av natrium.
2837 20 Komplexa cyanider.

background image

13

SFS 2012:506

2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller; enligt följande:

2839 11 Natriummetasilikater.
2839 19 Andra natriumsilikater än natriummetasilikat.
2839 90 Andra silikater än de av natrium.

2840

Borater; peroxoborater (perborater); enligt följande:

2840 11 Vattenfritt dinatriumtetraborat (renad borax).
2840 19 Annat dinatriumtetraborat (renad borax) än vattenfritt.
2840 20 Andra borater än dinatriumtetraborat.
2840 30 Peroxoborater (perborater).

2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror enligt följande:

2841 30 Natriumdikromat.
2841 50 Andra kromater och dikromater än natriumdikromat; peroxokro-

mater.

2841 61 Kaliumpermanganat.
2841 69 Andra manganiter, manganater och permanganater än kalium-

permanganat.

2841 70 Molybdater.
2841 80 Volframater.
2841 90 Andra salter av metalloxosyror och metallperoxosyror än kroma-

ter, manganater, molybdater eller volframater.

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet alumi-

niumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än azider, enligt följande:

2842 10 Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsi-

likater, även inte kemiskt definierade.

2842 90 Andra salter av oorganiska syror och peroxosyror utom dubbel-

silikater, komplexa silikater och azider.

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar

av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller;
enligt följande:

2843 10 Ädla metaller i kolloidal form.
2843 21 Silvernitrat.
2843 29 Andra silverföreningar (än silvernitrat).
2843 30 Guldföreningar.
2843 90 Andra föreningar av ädla metaller; amalgamer (andra än de i kol-

loidal form eller av guld eller silver).

2845

Icke radioaktiva isotoper; oorganiska och organiska föreningar av

sådana isotoper, även inte kemiskt definierade.

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller,

yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, enligt
följande:

2846 10 Ceriumföreningar.
2846 90 Andra föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller

skandium än de av cerium.

background image

14

SFS 2012:506

2847

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med kar-

bamid).

2848

Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid

(fosforjärn).

2849

Karbider, även inte kemiskt definierade, enligt följande:

2849 10 Kalciumkarbid.
2849 20 Kiselkarbid (karborundum).
2849 90 Andra karbider än de av kalcium eller kisel.

2850

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt

definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider
enligt nr 2849.

2852

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag

av amalgamer.

2853

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och led-

ningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft
(även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med
undantag av amalgamer av ädla metaller (dock ej destillerat vatten).

2901

Acykliska kolväten enligt följande:

2901 10 Mättade acykliska kolväten.
2901 21 Eten.
2901 22 Propen.
2901 23 Buten och butenisomerer.
2901 24 Butadien-(1,3) och isopren.
2901 29 Andra omättade acykliska kolväten än eten, propen, buten, buta-

dien eller isopren.

2902

Cykliska kolväten enligt följande:

2902 11 Cyklohexan.
2902 19 Andra cyklaner, cyklener och cykloterpener (än cyklohexan).
2902 20 Bensen (bensol).
2902 30 Toluen (toluol).
2902 41 o-xylen.
2902 42 m-xylen.
2902 43 p-xylen.
2902 44 Blandade xylenisomerer.
2902 50 Styren (styrol).
2902 60 Etylbensen.
2902 70 Kumen.
2902 90 Andra cykliska kolväten än cyklaner, cyklener, cykloterpener,

benzen, toluen, xylen, styren, etylbensen eller kumen.

2903

Halogenderivat av kolväten enligt följande:

2903 11 Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid).
2903 12 Diklormetan (metylenklorid).

background image

15

SFS 2012:506

2903 13 Triklormetan (kloroform).
2903 14 Tetraklormetan (koltetraklorid).
2903 15 Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan).
2903 19 Andra mättade klorderivat av acykliska kolväten än mono-, di-,

tri-, tetraklormetan eller 1,2-dikloretan.

2903 21 Vinylklorid (monokloreten).
2903 22 Trikloreten.
2903 23 Tetrakloreten (perkloretylen).
2903 29 Andra omättade klorderivat av acykliska kolväten än mono-, tri-

eller tetrakloreten.

2903 31 Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan).
2903 39 Andra fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten än

1,2-dibrometan.

2903 71 Klordifluormetan.
2903 72 Diklortrifluoretaner.
2903 73 Diklorfluoretaner.
2903 74 Klordifluoretaner.
2903 75 Diklorpentafluorpropaner.
2903 76 Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtetrafluo-

retaner.

2903 77 Fullständigt halogenerade acykliska kolväten enbart med fluor

och klor.

2903 78 Andra fullständigt halogenerade acykliska kolvätederivat inne-

hållande två eller flera olika halogener än de som innehåller enbart fluor och
klor.

2903 79 Andra ej fullständigt halogenerade acykliska kolväten innehål-

lande två eller fler olika halogener än klordifluormetan, diklortrifluoretaner,
diklorfluoretaner, klordifluoretaner eller diklorpentafluorpropaner.

2903 81 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan

(ISO, INN).

2903 82 Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO).
2903 89 Andra halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener

än 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan, aldrin, klordan eller heptaklor.

2903 91 Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen.
2903 92 Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-

triklor-2,2bis(p-klorfenyl)etan].

2903 99 Andra halogenderivat av aromatiska kolväten än klorbensen, o-

diklorbensen, p-diklorbensen, hexaklorbensen eller DDT.

2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade,

enligt följande:

2904 10 Derivat av kolväten med enbart sulfonsyragrupper, samt salter

och etylestrar av sådana derivat.

2904 20 Derivat av kolväten med enbart nitrogrupper eller enbart nitroso-

grupper.

2904 90 Andra sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten även innehål-

lande annat än enbart sulfo-, nitro- eller nitrosogrupper.

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat

av sådana alkoholer enligt följande:

background image

16

SFS 2012:506

2905 11 Metanol (metylalkohol).
2905 12 Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalko-

hol).

2905 13 Butanol-(1) (n-butylalkohol).
2905 14 Andra butanoler.
2905 16 Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer.
2905 17

Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalkohol)

och oktadekanol-(1) (stearylalkohol).

2905 19 Andra mättade monoalkoholer (andra än metanol, etanol, propa-

noler, butanoler, oktanoler, do-, hexa- och oktadekanol).

2905 22 Acykliska terpenalkoholer.
2905 29 Andra omättade monoalkoholer än acykliska terpenalkoholer.
2905 31 Etylenglykol (etandiol).
2905 32 Propylenglykol (propandiol-(1,2)).
2905 39 Andra dioler (andra än etandiol och propandiol-(1,2)).
2905 41 2-etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan).
2905 42 Pentaerytritol.
2905 43 Mannitol.
2905 44 D-glucitol (sorbitol).
2905 45 Glycerol.
2905 49 Andra polyoler (andra än trimetylolpropan, pentaerytritol, man-

nitolsorbitol och glycerol).

2905 51 Etklorvynol (INN).
2905 59 Andra halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska

alkoholer (andra än etklorvynol).

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av

sådana alkoholer enligt följande:

2906 11 Mentol.
2906 12 Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexano-

ler.

2906 13 Steroler och inositoler.
2906 19 Andra cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer (andra än men-

tol, cyklohexanol, metyl- och dimetylcyklohexanol, steroler och inositoler).

2906 21 Bensylalkohol.
2906 29 Andra aromatiska alkoholer (andra än bensylalkohol).

2907

Fenoler; fenolalkoholer; enligt följande:

2907 11 Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol.
2907 12 Kresoler och salter av kresoler.
2907 13 Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa fören-

ingar.

2907 15 Naftoler och salter av naftoler.
2907 19 Andra monofenoler (andra än fenol, kresoler, oktyl- och nonyl-

fenol samt naftoler).

2907 21 Resorcinol och salter av resorcinol.
2907 22 Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon.
2907 23 4,4'-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och

salter av denna förening.

background image

17

SFS 2012:506

2907 29 Andra polyfenoler; fenolalkoholer (andra än resorcinol, hydroki-

non och bisfenol A).

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalko-

holer enligt följande:

2908 11 Pentaklorfenol (ISO).
2908 19 Andra derivat av fenoler eller fenolalkoholer innehållande enbart

halogensubstituenter samt salter av sådana derivat (andra än pentaklor).

2908 91 Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb.
2908 99 Andra halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller

fenolalkoholer (andra än derivat innehållande enbart halogensubstituenter
samt salter av sådana derivat eller dinoseb och dess salter).

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxi-
der, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt föl-
jande:

2909 11 Dietyleter.
2909 19 Andra acykliska etrar (andra än dietyleter) samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar.

2909 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar.

2909 30 Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat

av sådana etrar.

2909 41 2,2'-oxidietanol (dietylenglykol, digol).
2909 43 Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol.
2909 44 Andra monoalkyletrar (andra än monobutyletrar) av etylengly-

kol eller dietylenglykol.

2909 49 Andra eteralkoholer (andra än dietylenglykol och monoalkyletrar)

samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer.

2909 50 Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat av sådana föreningar.

2909 60 Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar.

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre ato-

mer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana fören-
ingar, enligt följande:

2910 10 Oxiran (etylenoxid).
2910 20 Metyloxiran (propylenoxid).
2910 30 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin).
2910 40 Dieldrin (ISO, INN).
2910 90 Andra epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar samt

deras halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat (andra än oxiran, metyloxi-
ran, epiklorhydrin och dieldrin).

2911

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halo-

gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar.

background image

18

SFS 2012:506

2912

Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av

aldehyder; paraformaldehyd; enligt följande:

2912 11 Metanal (formaldehyd).
2912 12 Etanal (acetaldehyd).
2912 19 Andra acykliska aldehyder utan annan syrefunktion (andra än

formaldehyd och acetaldehyd).

2912 21 Bensaldehyd.
2912 29 Andra cykliska aldehyder utan annan syrefunktion (andra än

bensaldehyd).

2912 41 Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd).
2912 42 Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd).
2912 49 Andra aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och alde-

hyder med annan syrefunktion (andra än vanillin och etylvanillin).

2912 50 Cykliska polymerer av aldehyder.
2912 60 Paraformaldehyd.

2913

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter i grupp 2912

(grupp 2912: aldehyder, även med annan syrefunktion, cykliska polymerer
av aldehyder; paraformaldehyd).

2914

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt följande:

2914 11 Aceton.
2914 12 Butanon (etylmetylketon).
2914 13 4-metylpentanon-2-on (metylisobutylketon).
2914 19 Andra acykliska ketoner utan annan syrefunktion (andra än ace-

ton, etylmetylketon och metylisobutylketon).

2914 22 Cyklohexanon och metylcyklohexanoner.
2914 23 Jononer och metyljononer.
2914 29 Andra cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syre-

funktion (andra än cyklohexanon, metylcyklohexanoner och jononer).

2914 31 Fenylaceton (fenylpropan-2-on).
2914 39 Andra aromatiska ketoner utan annan syrefunktion (andra än fe-

nylaceton).

2914 40 Ketonalkoholer och ketonaldehyder.
2914 50 Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion.
2914 61 Antrakinon.
2914 69 Andra kinoner (andra än antrakinon).
2914 70 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och kino-

ner.

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halo-

genider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi-
vat av sådana föreningar; enligt följande:

2915 11 Myrsyra.
2915 12 Salter av myrsyra.
2915 13 Estrar av myrsyra.
2915 21 Ättiksyra.
2915 24 Ättiksyraanhydrid.
2915 29 Andra salter av ättiksyra.

background image

19

SFS 2012:506

2915 31 Etylacetat.
2915 32 Vinylacetat.
2915 33 n-butylacetat.
2915 36 Acetat av dinoseb (ISO).
2915 39 Andra estrar av ättiksyra (andra än etyl-, vinyl-, n-butyl- och di-

nosebacetat).

2915 40 Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av dessa sy-

ror.

2915 50 Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra.
2915 60 Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa syror.
2915 70 Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror.
2915 90 Andra mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhy-

drider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar, inte specificerade någon annanstans i
denna bilaga.

2916

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsy-

ror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2916 11 Akrylsyra och salter av akrylsyra.
2916 12 Estrar av akrylsyra.
2916 13 Metakrylsyra och salter av metakrylsyra.
2916 14 Estrar av metakrylsyra.
2916 15 Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av

dessa syror.

2916 19 Andra omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhy-

drider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar
(andra än akryl-, metakryl-, olje-, linol- och linolensyra).

2916 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt deras

anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana fören-
ingar.

2916 31 Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra.
2916 32 Bensoylperoxid och bensoylklorid.
2916 34 Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra.
2916 39 Estrar av fenylättiksyra; anhydrider, halogenider, peroxider och

peroxisyror av aromatiska monokarboxylsyror utom bensoylperoxid och
bensoylklorid; derivat av sådana föreningar.

2917

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider

och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana fören-
ingar; enligt följande:

2917 11 Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra.
2917 12 Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra.
2917 13 Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror.
2917 14 Maleinsyraanhydrid.
2917 19 Andra acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halo-

genider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar (andra än
oxaladipin-, azelain- och sebacinsyra och maleinsyraanhydrid).

background image

20

SFS 2012:506

2917 20 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras

anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana fören-
ingar.

2917 32 Dioktylortoftalater.
2917 33 Dinonylortoftalater och didecylortoftalater.
2917 34 Andra estrar av ortoftalsyra (andra än dioktyl-, dinonyl- och di-

decylortoftalat).

2917 35 Ftalsyraanhydrid.
2917 36 Tereftalsyra och salter av tereftalsyra.
2917 37 Dimetyltereftalat.
2917 39 Andra aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, ha-

logenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar (andra än
ftal- och tereftalsyra).

2918

Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halo-

genider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi-
vat av sådana föreningar; enligt följande:

2918 11 Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra.
2918 12 Vinsyra.
2918 13 Salter och estrar av vinsyra.
2918 14 Citronsyra.
2918 15 Salter och estrar av citronsyra.
2918 16 Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra.
2918 18 Klorbensilat (ISO).
2918 19 Andra karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syre-

funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar (andra än mjölk-, vin-, citron- och glukonsyra
och klorbensilat).

2918 21 Salicylsyra och salter av salicylsyra.
2918 22 o-acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra.
2918 23 Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar (andra än

de av o-acetylsalicylsyra).

2918 29 Andra karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syre-

funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar.

2918 30 Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan annan

syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar.

2918 91 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och estrar

av denna förening.

2918 99 Andra karboxylsyror med annan syrefunktion och deras derivat,

inte specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2919

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halo-

gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2919 10 Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat.
2919 90 Andra estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofos-

fater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (andra
än tris[2,3-dibrompropyl]fosfat).

background image

21

SFS 2012:506

2920

Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av

estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2920 11 Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation).
2920 19 Andra estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) än paration och

parationmetyl och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar.

2920 90 Andra estrar, salter och halogen-, nitro- och nitrosoderivat av

oorganiska syror av ickemetaller (andra än de av fosfor- eller tiofosforsyra).

2921

Föreningar med aminofunktion enligt följande:

2921 11 Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer.
2921 19 Andra acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; sal-

ter av sådana föreningar (andra än mono-, di- och trimetylamin och salter av
dessa aminer).

2921 21 Etylendiamin och salter av etylendiamin.
2921 22 Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin.
2921 29 Andra acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter

av sådana föreningar (andra än etylen- och hexametylendiamin och salter av
sådana föreningar).

2921 30 Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener

samt derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar.

2921 41 Anilin och salter av anilin.
2921 42 Anilinderivat och salter av anilinderivat.
2921 43 Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar.
2921 44 Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa fören-

ingar.

2921 45 1-naftylamin (a-naftylamin), 2-naftylamin (b-naftylamin) och

derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar.

2921 46 Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN),

etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin
(INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); salter av sådana föreningar.

2921 49 Andra aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer;

salter av sådana föreningar (andra än de som är specificerade någon annan-
stans i denna bilaga).

2921 51 o-, m- och p-fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat av dessa

aminer; salter av dessa föreningar.

2921 59 Andra aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer;

salter av sådana föreningar (andra än fenylen- och tolylendiaminer).

2922

Aminoföreningar med syrefunktion enligt följande:

2922 11 Monoetanolamin och salter av monoetanolamin.
2922 12 Dietanolamin och salter av dietanolamin.
2922 13 Trietanolamin och salter av trietanolamin.
2922 14 Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen.
2922 19 Andra aminoalkoholer (andra än sådana som har mer än ett slags

syrefunktion) samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar (andra
än mono-, di- och trietanolamin och dextroproxyfen och salter av sådana för-
eningar).

2922 21 Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror.

background image

22

SFS 2012:506

2922 29 Andra aminonaftoler och andra aminofenoler (andra än sådana

som har mer än ett slags syrefunktion) samt deras etrar och estrar; salter av
sådana föreningar (andra än aminohydroxinaftalensulfonsyror med salter).

2922 31 Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon (INN);

salter av sådana föreningar.

2922 39 Andra aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner (andra

än sådana som har mer än ett slags syrefunktion); salter av sådana föreningar
(andra än amfepramon, metadon och normetadon).

2922 41 Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar.
2922 42 Glutaminsyra och salter av glutaminsyra.
2922 43 Antranilsyra och salter av antranilsyra.
2922 44 Tilidin (INN) och salter av tilidin.
2922 49 Andra aminosyror (andra än sådana som har mer än ett slags

syrefunktion och deras estrar); salter av sådana föreningar (andra än lysin,
glutamin- och antranilsyra och tilidin och salter av sådana föreningar).

2922 50 Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminofören-

ingar med syrefunktion.

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner

och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade; enligt följande:

2923 10 Kolin och salter av kolin.
2923 20 Lecitiner och andra fosfoaminolipider.
2923 90 Andra kvatenära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider

(andra än kolin).

2924

Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amid-

funktion; enligt följande:

2924 11 Meprobamat (INN).
2924 12 Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon (ISO).
2924 19 Andra acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och

derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar (andra än meprobamat,
fluoracetamid, monokrotofos och fosfamidon).

2924 21 Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar.
2924 23 2-acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av

2-acetamidobensoesyra.

2924 24 Etinamat (INN).
2924 29 Andra cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och

derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar (andra än ureiner och
derivat av ureiner, 2-acetamidobensoesyra eller salter av dessa föreningar
eller etinamat).

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess

salter) och föreningar med iminofunktion enligt följande:

2925 11 Sackarin och salter av sackarin.
2925 12 Glutetimid (INN).
2925 19 Andra imider och imidderivat; salter av dessa föreningar (andra

än sackarin och glutetimid).

2925 21 Klordimeform (ISO).
2925 29 Andra iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar (andra

än klordimeform).

background image

23

SFS 2012:506

2926

Föreningar med nitrilfunktion enligt följande:

2926 10 Akrylnitril.
2926 20 1-cyanoguanidin (dicyandiamid).
2926 30 Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon (INN)

intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan).

2926 90 Andra föreningar med nitrilfunktion utom akrylnitril, cyanogua-

nidin, fenproporax och dess salter, metadon intramediärt (4-cyan-2-dimety-
lamin-4,4-difenylbutan).

2927

Diazo-, azo- och azoxiföreningar.

2928

Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin.

2929

Föreningar med annan kvävefunktion enligt följande:

2929 10 Isocyanater.
2929 90 Andra föreningar med annan kvävefunktion än amino, kvartenär

ammonium, karboxamid, karboximid, imino, nitril, organiska derivat av hy-
drazin eller hydroxylamin, diazo, azo, azoxi eller isocyanater.

2930

Svavelorganiska föreningar enligt följande:

2930 20 Tiokarbamater och ditiokarbamater.
2930 30 Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram.
2930 40 Metionin.
2930 50 Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO).
2930 90 Andra svavelorganiska föreningar (andra än tiokarbamater,

ditiokarbamater, sulfider av tiuram, metionin, kaptafol och metamidofos).

2931

Andra organiska-oorganiska föreningar.

2932

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er) enligt

följande:

2932 11 Tetrahydrofuran.
2932 12 2-furaldehyd (furfuraldehyd).
2932 13 Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol.
2932 19 Andra föreningar med en icke kondenserad furanring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än tetrahydrofuran, furaldehyd, furfuryl-
alkohol och tetrahydrofurfurylalkohol).

2932 20 Laktoner.
2932 91 Isosafrol.
2932 92 1-(1,3-bensoedioxol-5-yl)propan-2-on.
2932 93 Piperonal.
2932 94 Safrol.
2932 95 Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer).
2932 99 Andra heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroa-

tom(er) som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

enligt följande:

2933 11 Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon.

background image

24

SFS 2012:506

2933 19 Andra föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än ferazon).

2933 21 Hydantoin och derivat av hydantoin.
2933 29 Andra föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än hydantoin).

2933 31 Pyridin och salter av pyridin.
2933 32 Piperidin och salter av piperidin.
2933 33 Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), bromaze-

pam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl
(INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin
(INN), petidin (INN) intermediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin
(INN), pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och trimeperidin
(INN); salter av sådana föreningar.

2933 39 Andra föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än pyridin, piperidin eller de som är
specificerade i varuslag 2933 33).

2933 41 Levorfanol (INN) och salter av levorfanol.
2933 49 Andra föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolin-

ringsystem (även hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kondenserade
(andra än levorfanol och dess salter).

2933 52 Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkarbamid.
2933 53 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbi-

tal (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pen-
tobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital
(INN) och vinylbital (INN); salter av dessa föreningar.

2933 54 Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av

dessa föreningar (andra än de som är specificerade i varuslag 2933 53).

2933 55 Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) och

zipeprol (INN); salter av dessa föreningar.

2933 59 Andra föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad)

eller en piperazinring i sin struktur (andra än barbitursyra med derivat och
loprazolam, meklokvalon, metakvalon och ziperpol).

2933 61 Melamin.
2933 69 Andra föreningar med en icke kondenserad triazinring (även

hydrogenerad) i sin struktur (andra än melamin).

2933 71 6-hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam).
2933 72 Klobazam (INN) och metyprylon (INN).
2933 79 Andra laktamer (andra än epsilon-kaprolaktam, klobazam och

metyprylon).

2933 91 Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid (INN),

klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), esta-
zolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam
(INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetaze-
pam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimeta-
zepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN),
pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa föreningar.

2933 99 Andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroa-

tom som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

background image

25

SFS 2012:506

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definie-

rade; andra heterocykliska föreningar, enligt följande:

2934 10 Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydroge-

nerad) i sin struktur.

2934 20 Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogenerat) i

sin struktur, inte vidare kondenserade.

2934 30 Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i sin

struktur, inte vidare kondenserade.

2934 91 Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxa-

zolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN),
mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN); salter av dessa föreningar.

2934 99 Andra nukleinsyror och andra heterocykliska föreningar som

inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.

2935

Sulfonamider.

2936

Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade

(inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vita-
miner som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen
med varandra, även i lösning, enligt följande:

2936 21 Vitamin A och derivat av vitamin A.
2936 22 Vitamin B1 och derivat av vitamin B1.
2936 23 Vitamin B2 och derivat av vitamin B2.
2936 24 D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt deri-

vat av dessa vitaminer.

2936 25 Vitamin B

6 och derivat av vitamin B6.

2936 26 Vitamin B12 och derivat av vitamin B12.
2936 27 Vitamin C och derivat av vitamin C.
2936 28 Vitamin E och derivat av vitamin E.
2936 29 Andra vitaminer och vitaminderivat.
2936 90 Andra provitaminer och derivat av sådana, inbegripet naturliga

koncentrat, som används som vitaminer (även i blandningar och lösning).

2937

Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga

eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav,
inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner.

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter,

etrar, estrar och andra derivat av glykosider, enligt följande:

2938 10 Rutin (rutosid) och rutinderivat.
2938 90 Andra glukosider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av

glykosider (andra än rutin och rutinderivat).

2939

Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt

salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider, enligt följande:

2939 11 Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, dihydro-

kodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydro-
morfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon
(INN), folkodin (INN), tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen.

background image

26

SFS 2012:506

2939 19 Andra opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter

av sådana ämnen (andra än de som är specificerade i 2939 11).

2939 20 Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av

sådana ämnen.

2939 30 Koffein och salter av koffein.
2939 41 Efedrin och salter av efedrin.
2939 42 Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin.
2939 43 Katin (INN) och salter av katin.
2939 49 Andra efedriner och salter av efedriner (andra än efedrin, pseu-

doefedrin och katin).

2939 51 Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin.
2939 59 Andra teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt de-

rivat av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen (andra än fenetyllin).

2939 61 Ergometrin (INN) och salter av ergometrin.
2939 62 Ergotamin (INN) och salter av ergotamin.
2939 63 Lysergsyra och salter av lysergsyra.
2939 69 Andra alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alka-

loider; salter av sådana ämnen (andra än ergometrin, ergotamin och ly-
sergsyra).

2939 91 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), me-

tamfetaminracemate (INN); salter, estrar och andra derivat av sådana ämnen.

2939 99 Andra växtalkaloider samt derivat som inte är specificerade nå-

gon annanstans i denna bilaga.

2940

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos

och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sock-
eretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter i grupperna
2937, 2938 och 2939.

2942

Andra organiska föreningar.

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller

diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade
immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vac-
ciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och lik-
nande produkter; registreringsplikten omfattar endast:

3002 90 Kulturer av mikroorganismer (dock inte jäst).

3102

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt följande:

3102 10 Karbamid (urinämne), även löst i vatten.
3102 21 Ammoniumsulfat.
3102 29 Andra ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammo-

niumsulfat och ammoniumnitrat.

3102 30 Ammoniumnitrat, även löst i vatten.
3102 40 Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller

andra oorganiska ämnen utan gödselverkan.

3102 50 Natriumnitrat.
3102 60 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammonium-

nitrat.

background image

27

SFS 2012:506

3102 80 Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten el-

ler ammoniak.

3102 90 Andra kvävegödselmedel, inbegripet blandningar som inte om-

fattas av 3102 10, 3102 21, 3102 29, 3102 30, 3102 40, 3102 50, 3102 60
eller 3102 80.

3103

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt följande:

3103 10 Superfosfater.
3103 90 Andra fosforgödselmedel som inte är superfosfater.

3104

Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt följande:

3104 20 Kaliumklorid.
3104 30 Kaliumsulfat.
3104 90 Andra mineraliska eller kemiska kaligödselmedel (andra än kali-

umklorid och kaliumsulfat).

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre

av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor i någon
av grupperna 3102–3105 i tablettform eller liknande former eller i förpack-
ningar med en bruttovikt av högst 10 kilogram; enligt följande:

3105 10 Varor i någon av grupperna 3102–3105 i tablettform eller lik-

nande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kilogram.

3105 20 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både

kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel).

3105 30 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat).
3105 40 Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och

blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammo-
niumfosfat).

3105 51 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både

kväve och fosfor innehållande nitrater och fosfater.

3105 59 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både

kväve och fosfor (andra än de som innehåller nitrater och fosfater).

3105 60 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både

fosfor och kalium.

3105 90 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel (andra än gödsel-

medel i tablettform eller i förpackning om högst 10 kilogram eller som inne-
håller både kväve, fosfor och kalium eller både kväve och fosfor eller både
kalium och fosfor).

3201

Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner)

samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror; enligt följande:

3201 10 Kvebrachoextrakt.
3201 20 Mimosaextrakt (wattleextrakt).
3201 90 Andra vegetabiliska garvämnen och garvsyror (andra än kvebra-

cho- eller mimosaextrakt).

3202

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvnings-

preparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveriprepa-
rat; enligt följande:

3202 10 Syntetiska organiska garvämnen.

background image

28

SFS 2012:506

3202 90 Andra ämnen i grupp 3202 (oorganiska garvämnen, garvnings-

preparat, även innehållande naturliga garvämnen, även enzymatiska).

3203

Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet

färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt definierade.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen av vegetabi-

liskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som används för att färga alla
slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgbe-
redningar. Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är disperge-
rade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form
eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av mål-
ningsfärger i grupp 3212, och inte heller andra preparat i grupp 3207, 3208,
3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3204

Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat

på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter
av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer,
även kemiskt definierade; enligt följande:

3204 11 Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgäm-

nen.

3204 12 Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på basis av

sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt preparat på basis av sådana
färgämnen.

3204 13 Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen.
3204 14 Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen.
3204 15 Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt

skick är användbara som pigment) samt preparat på basis av sådana färgäm-
nen.

3204 16 Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen.
3204 17 Pigment samt preparat på basis av pigment.
3204 19 Andra syntetiska organiska färgämnen samt preparat på basis av

sådana färgämnen, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen i va-
ruslagen 3204 11–3204 19.

3204 20 Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som

optiska vitmedel.

3204 90 Organiska produkter av sådana slag som används som luminofo-

rer.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen av vegetabi-

liskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som används för att färga alla
slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgbe-
redningar. Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är disperge-
rade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form
eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av mål-
ningsfärger i grupp 3212, och inte heller andra preparat i grupp 3207, 3208,
3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3205

Substratpigment; preparat på basis av substratpigment.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen av vegetabi-

liskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som används för att färga alla

background image

29

SFS 2012:506

slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färg-
beredningar. Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är disper-
gerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande
form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av
målningsfärger i grupp 3212, och inte heller andra preparat i grupp 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3206

Andra färgämnen; preparat som inte omfattas av grupp 3203, 3204

eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som lumino-
forer, även kemiskt definierade; enligt följande:

3206 11 Pigment och preparat på basis av titandioxid innehållande minst

80 viktprocent titandioxid, beräknat på torrsubstansen.

3206 19 Andra pigment och preparat på basis av titandioxid (andra än de

som innehåller minst 80 viktprocent, beräknat på torrsubstansen).

3206 20 Pigment och preparat på basis av kromföreningar.
3206 41 Ultramarin och preparat på basis av ultramarin.
3206 42 Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid.
3206 49 Andra oorganiska färgämnen och preparat (andra än titandioxid,

kromföreningar, ultramarin, litopon eller zinksulfidbaserade).

3206 50 Oorganiska produkter av sådana slag som används som lumino-

forer.

Registreringsplikten omfattar preparat på basis av färgämnen, inbegripet

pigment i någon av grupperna 2801–2853 samt fjäll och pulver av metall, av
vegetabiliskt eller animaliskt ursprung av sådana slag som används för att
färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning
av färgberedningar. Registreringsplikten omfattar dock inte pigment som är
dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i fly-
tande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverk-
ning av målningsfärger i grupp 3212, och inte heller andra preparat i grupp
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

3207

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad

emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat
av sådana slag som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin;
registreringsplikten omfattar endast:

3207 10 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och lik-

nande preparat.

3207 20 Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande prepa-

rat.

3207 30 Flytande lysterfärger och liknande preparat.
3207 40 Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor.

3208

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av synte-

tiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade
eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar; enligt följande:

3208 10 På basis av polyestrar.
3208 20 På basis av akryl- eller vinylpolymerer.
3208 90 Andra målningsfärger och lacker i icke vattenhaltigt medium

(andra än de på basis av polyestrar, akryl- eller vinylpolymerer).

background image

30

SFS 2012:506

Registreringsplikten omfattar också lösningar (andra än kollodium) av

produkter i någon av grupperna 3901–3913 i flyktiga organiska lösningsme-
del, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 procent av lösningens vikt.

3209

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av synte-

tiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade
eller lösta i vattenhaltigt medium, enligt följande:

3209 10 På basis av akryl- eller vinylpolymerer.
3209 90 Andra färger och lacker i vattenhaltigt medium (andra än de på

basis av akryl- eller vinylpolymerer).

3210

Andra målningsfärger och lacker än de i grupperna 3208 och 3209,

även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger
av sådana slag som används för färgning av läder (andra än dispergerade
eller lösta i icke vattenhaltigt medium eller i vatten).

3211

Beredda sickativ.

3212

Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke

vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som
används vid tillverkning av målningsfärger; färgämnen i former eller för-
packningar för försäljning i detaljhandeln; registreringsplikten omfattar
endast:

3212 90 Andra pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) disperge-

rade i vattenhaltigt medium, i flytande eller i pastaform, till tillverkning av
målarfärg eller försäljning i detaljhandeln (andra än brons- och färgfolier).

3213

Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger,

hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flas-
kor, skålar eller i liknande former eller förpackningar, enligt följande:

3213 10 Färger i satser.
3213 90 Andra konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, bryt-

ningsfärger, hobbyfärger och liknande (andra än färger i satser).

3214

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyll-

ningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasa-
der, innerväggar, golv, innertak o.d.; enligt följande:

3214 10 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyll-

ningsmedel; spackelfärger.

3214 90 Andra varuslag i grupp 3214 (andra icke eldfasta preparat för

ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. än de i 3214 10).

3215

Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncentrerade

eller i fast form, enligt följande:

3215 11 Svarta tryckfärger.
3215 19 Andra tryckfärger (än svart).
3215 90 Andra varuslag i grupp 3215 (bläck, tusch och liknande färger).

background image

31

SFS 2012:506

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollös-

ningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används
som råvaror inom industrin; registreringsplikten omfattar endast:

3302 90 Blandningar av luktämnen av sådana slag som används som

råvaror i annan industri än livsmedels- och dryckesindustrin.

3307

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoran-

ter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfy-
merings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna nå-
gon annanstans i denna bilaga; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även
oparfymerade och även med desinficerande egenskaper; registreringsplikten
omfattar endast:

3307 41 ”Agarbatti” och andra luktgivande preparat som verkar genom

bränning.

3307 49 Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet

luktgivande preparat som används vid religiösa ceremonier (andra än ”agar-
batti” och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning).

3307 90 Lösningar för kontaktlinser eller konstgjorda ögon; kroppsvårds-

medel för djur.

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att

användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även inne-
hållande tvål; registreringsplikten omfattar endast:

3401 19 Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av

stänger, kakor eller gjutna stycken som är avsedda för annat ändamål än
kroppsvård.

3401 20 Tvål och såpa i annan form som är avsedd för annat ändamål än

kroppsvård.

3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat,

tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehål-
lande tvål eller såpa, andra än i grupp 3401; enligt följande:

3402 11 Anjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsför-

packningar.

3402 12 Katjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsför-

packningar.

3402 13 Nonjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsför-

packningar.

3402 19 Andra organiska ytaktiva ämnen (andra än anjon-, katjon- och

nonjonaktiva), även i detaljhandelsförpackningar.

3402 20 Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhan-

delsförpackningar.

3402 90 Andra ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel i

grupp 3402, som inte är i detaljhandelsförpackningar.

3403

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat

för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot
korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt pre-
parat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmate-
rial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som

background image

32

SFS 2012:506

innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, enligt följande:

3403 11 Preparat innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bitumi-

nösa mineral för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra
material.

3403 19 Andra preparat innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur

bituminösa mineral (andra än sådana för behandling av textil, läder, päls-
skinn eller andra material).

3403 91 Andra preparat i grupp 3403 för behandling av textilmaterial,

läder, pälsskinn eller andra material (andra än sådana som innehåller oljor ur
petroleum eller bituminösa mineral).

3403 99 Andra varuslag i grupp 3403 än de i 3403 11, 3403 19 eller

3403 91 (dvs. beredda smörjmedel som skäroljor, preparat för losstagning av
bultar, rostskyddsmedel, formsläppmedel och inte smörjmedel för behand-
ling av textil, läder, pälsskinn och andra material eller sådana som innehåller
oljor av petroleum eller bituminösa mineral).

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer enligt följande:

3404 20 Av polyoxyeten (polyetenglykol).
3404 90 Andra konstgjorda vaxer än polyetenglykol.

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller

metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper,
vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats,
överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer i
grupp 3404 (dock inte i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana
preparat), enligt följande:

3405 10 Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller

läder.

3405 20 Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trä-

möbler eller andra trävaror.

3405 30 Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än

metallpolermedel.

3405 40 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel.
3405 90 Andra puts- och polermedel för glas eller metall.

3407

Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; så

kallad dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser,
i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken,
stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips.

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim; registrerings-

plikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk, enligt följande:

3501 10 Kasein.
3501 90 Andra slag (kaseinlim, kaseinater och andra kaseinderivat).

background image

33

SFS 2012:506

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner

innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstan-
sen), albuminater och andra albuminderivat; registreringsplikten omfattar
endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk,
enligt följande:

3502 19 Äggalbumin.
3502 20 Mjölkalbumin.
3502 90 Andra albuminer än äggalbuminer och mjölkalbumin (laktal-

bumin).

3503

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär

form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat
lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim i varuslag 3501 90.

3504

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av

sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver,
även behandlat med kromsalt; registreringsplikten omfattar endast varuslag
som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk.

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller före-

strad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse; enligt följande:

3505 10 Dextrin och annan modifierad stärkelse.
3505 20 Lim och klister.

3506

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annan-

stans i denna bilaga; produkter lämpliga för användning som lim eller klis-
ter, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpack-
ningar med en nettovikt av högst ett kilogram; enligt följande:

3506 10 Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, för-

packade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar
med en nettovikt av högst ett kilogram.

3506 91 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon

annanstans i denna bilaga och inte förpackade för försäljning i detaljhandeln,
med en nettovikt av högst ett kilogram på basis av polymerer i någon av
grupperna 3901–3913 eller på gummi.

3506 99 Andra varuslag i grupp 3506 än de i 3506 10 och 3506 91 (andra

än lim och klister beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
denna bilaga, inte förpackade för försäljning i detaljhandeln med en netto-
vikt av högst ett kilogram och inte på basis av gummi eller polymererna i
grupperna 3901–3913).

3507

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annan-

stans i denna bilaga; enligt följande:

3507 10 Löpe och koncentrat av löpe (dock inte ostlöpe).
3507 90 Andra slags enzymer och enzympreparat (andra än löpe).

3601

Krut.

background image

34

SFS 2012:506

3602

Beredda sprängämnen, andra än krut.

3606

Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former;

varor av brännbara ämnen; enligt följande:

3606 10 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behål-

lare av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande
tändare och som har en rymd av högst 300 kubikcentimeter.

3606 90 Andra varuslag i grupp 3606 (andra järncerium och pyrofora

legeringar, varor av brännbara ämnen, utom sådana som används för fyllning
av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst
300 kubikcentimeter).

Med varor av brännbara ämnen avses endast
a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i

former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som
bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast
form eller i pastaform,

b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av

sådana slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande
tändare och som har en rymd av högst 300 kubikcentimeter, och

c) tjärfacklor, braständare o.d.

3707

Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim, klister

och liknande preparat); oblandade produkter för fotografiskt bruk, förelig-
gande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick,
enligt följande:

3707 10 Strålningskänsliga emulsioner.
3707 90 Andra kemiska preparat för fotografiskt bruk; oblandade pro-

dukter för fotografiskt bruk i avdelade doser eller i detaljhandelsförpack-
ningar i bruksfärdigt skick (andra än strålningskänsliga emulsioner).

3801

Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på

basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller
andra halvfabrikat; registreringsplikten omfattar endast:

3801 10 Konstgjord grafit.
3801 20 Kolloidal eller halvkolloidal grafit.

3803

Tallolja (tallsyra), även raffinerad.

3804

Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad,

avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tall-
olja i grupp 3803.

3805

Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra ter-

pentinoljor, framställda genom destillation eller annan behandling av barrträ;
rå dipenten; sulfitterpentin och annan rå paracymen; ”pine oil” innehållande
α-terpineol som huvudbeståndsdel; enligt följande:

3805 10 Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin.

background image

35

SFS 2012:506

3805 90 Andra terpentinoljor (andra än balsamterpentin, extraherad ter-

pentin och sulfatterpentin), rå dipenten, sulfitterpentin och annan rå paracy-
men, ”pine oil” innehållande α-terpinol som huvudbeståndsdel.

3806

Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit

och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning; enligt följande:

3806 10 Kolofonium och hartssyror.
3806 20 Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofo-

nium eller hartssyror, andra än salter av kolofoniumaddukter.

3806 30 Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol.
3806 90 Andra derivat av kolofonium (andra än salter), derivat av harts-

syror (andra än salter och estrar); hartssprit, hartsoljor, naturhartser modifie-
rade genom utsmältning.

3807

Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck;

bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller
vegetabiliskt beck.

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande

medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämp-
ningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utfor-
made artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flug-
papper), enligt följande:

3808 50 Varor som innehåller ett eller flera av följande ämnen: aldrin

(ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); klordan
(ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan
(INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); dinoseb
(ISO) och salter eller estrar av dinoseb; etylendibromid (ISO) (1,2-dibrome-
tan); etylendiklorid (ISO) (1,2 dikloretan); fluoracetamid (ISO); heptaklor
(ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH [ISO]),
inbegripet lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar; metamidofos (ISO);
monokrotofos (ISO); oxiran (etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl
(ISO) (metylparation); pentaklorfenol (ISO); fosfamidon (ISO); 2,4,5-T
(ISO) (2,4,5 triklorfenoxiättiksyra) och salter eller estrar av denna förening.

3808 91 Insektsbekämpningsmedel.
3808 92 Svampbekämpningsmedel.
3808 93 Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt tillväxt-

reglerande medel för växter.

3808 94 Desinfektionsmedel.
3808 99 Andra groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för

växter, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter förpackade
för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar.

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixe-

ring av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och
betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läder-
industrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i denna bilaga; enligt följande:

background image

36

SFS 2012:506

3809 10 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter.

3809 91 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom
liknande industrier (andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseproduk-
ter).

3809 92 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom
liknande industrier (andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseproduk-
ter).

3809 93 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för

fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel) av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom
liknande industrier (andra än de på basis av stärkelse eller stärkelseproduk-
ter).

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande

hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller
svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag
som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd;
enligt följande:

3810 10 Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svets-

ning, bestående av metall och andra ämnen.

3810 90 Andra flussmedel och andra preparat för lödning och svetsning,

preparat för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd.

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller

hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsme-
del för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används
för samma ändamål som mineraloljor, enligt följande:

3811 11 Preparat för motverkande av knackning på basis av blyfören-

ingar.

3811 19 Andra preparat för motverkande av knackning (andra än de på

basis av blyföreningar).

3811 21 Tillsatsmedel för smörjoljor innehållande oljor erhållna ur petro-

leum eller ur bituminösa mineral.

3811 29 Andra tillsatsmedel för smörjoljor (andra än sådana erhållna ur

petroleum eller bituminösa mineral).

3811 90 Andra tillsatser för mineraloljor (andra än för smörjoljor och för

motverkande av knackning).

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för

gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna
bilaga; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi
eller plast; enligt följande:

3812 10 Beredda vulkningsacceleratorer.

background image

37

SFS 2012:506

3812 20 Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast.
3812 30 Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för

gummi eller plast.

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläck-

ningsbomber.

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda

eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsme-
del.

3815

Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysato-

rer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga; enligt föl-
jande:

3815 11 Katalysatorer utfällda på en bärsubstans med nickel eller nickel-

föreningar som aktiv beståndsdel.

3815 12 Katalysatorer utfällda på en bärsubstans med ädel metall eller

föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel.

3815 19 Andra katalysatorer (andra än de med nickel eller ädel metall

och deras föreningar som aktiv beståndsdel), utfällda på en bärsubstans.

3815 90 Andra beredda katalysatorer utan bärsubstans, reaktionsinitiato-

rer och reaktionsacceleratorer.

3816

Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta

beredningar (andra än de i grupp 3801).

3817

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener

(andra än sådana i grupp 2707 eller 2902).

3818

Kemiska grundämnen (och föreningar) dopade för användning inom

elektroniken.

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk

kraftöverföring, inte innehållande eller innehållande mindre än 70 viktpro-
cent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel.

3821

Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer

(inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga
celler eller djurceller.

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt

beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan under-
lag (andra än sådana i grupp 3002); certifierade referensmaterial.

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska

fettalkoholer; enligt följande:

3823 11 Stearinsyra.

background image

38

SFS 2012:506

3823 12 Oljesyra.
3823 13 Tallfettsyra.
3823 19 Andra tekniska enbasiska fettsyror (andra än stearin-, olje- och

tallfettsyra); sura oljor från raffinering.

3823 70 Tekniska fettalkoholer.

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska pro-

dukter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet
sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i denna bilaga; registreringsplikten omfattar
endast:

3824 10 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor.
3824 30 Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med me-

talliska bindemedel.

3824 40 Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong.
3824 50 Färdigblandad betong, dock inte vått bruk eller våt betong.
3824 60 Sorbitol, annan än sorbitol specificerad i 2905 44.
3824 71 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande klorfluorkarboner (CFC), även innehållande klor-
fluorkolväten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC).

3824 72 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller di-
bromtetrafluoretaner.

3824 73 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande bromfluorkolväten (HBFC).

3824 74 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande per-
fluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande klor-
fluorkarboner (CFC).

3824 75 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande koltetraklorid.

3824 76 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform).

3824 77 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklormetan.

3824 78 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan

eller propan innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC),
dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolväten
(HCFC).

3824 79 Andra blandningar innehållande halogenerade derivat av metan,

etan eller propan (andra än de i 3824 71–3824 78).

3824 81 Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid).
3824 82 Blandningar och preparat innehållande polyklorerade bifenyler

(PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB).

3824 83 Blandningar och preparat innehållande tris(2,3-dibrompro-

pyl)fosfat.

3824 90 Andra kemiska preparat samt preparat från kemiska eller närstå-

ende industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturpro-
dukter), som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna
bilaga.

background image

39

SFS 2012:506

3826

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller inne-

hållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bitu-
minösa mineral.

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form, enligt följande:

3901 10 Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD).
3901 20 Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD).
3901 30 Sampolymerer av eten och vinylacetat.
3901 90 Andra polymerer av eten i obearbetad form (andra än ren polye-

ten eller sampolymerer med vinylacetat).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent

destillat vid 300 grader Celsius, omräknat till 1 013 millibar vid destillation
under reducerat tryck,

b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera

enheter, eller

c) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form, enligt

följande:

3902 10 Polypropen.
3902 20 Polyisobuten.
3902 30 Sampolymerer med propen.
3902 90 Andra polymerer av olefiner (andra än de av eten, propen eller

enbart isobuten).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent

destillat vid 300 grader Celsius, omräknat till 1 013 millibar vid destillation
under reducerat tryck,

b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera

enheter, eller

c) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3903

Polymerer av styren, i obearbetad form, enligt följande:

3903 11 Expanderbar polystyren.
3903 19 Annan polystyren (annan än expanderbar polystyren).
3903 20 Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN).
3903 30 Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS).

background image

40

SFS 2012:506

3903 90 Andra obearbetade polymerer av styren (andra än polystyren el-

ler sampolymerer med akrylnitril eller sampolymerer med butadien och
akrylnitril).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obe-

arbetad form, enligt följande:

3904 10 Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen.
3904 21 Annan inte mjukgjord polyvinylklorid (obearbetad, inte mjuk-

gjord polyvinylklorid blandad med andra ämnen).

3904 22 Annan mjukgjord polyvinylklorid (obearbetad, mjukgjord poly-

vinylklorid blandad med andra ämnen).

3904 30 Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat.
3904 40 Andra sampolymerer med vinylklorid (andra än sampolymer

med vinylacetat).

3904 50 Polymerer av vinylidenklorid.
3904 61 Polytetrafluoreten.
3904 69 Andra fluorhaltiga polymerer (andra än polytetrafluoreten).
3904 90 Andra polymerer av halogenerade olefiner (andra än de av vinyl-

klorid, vinylidenklorid eller fluorhaltiga polymerer).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3905

Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad

form; andra vinylpolymerer i obearbetad form; enligt följande:

3905 12 Polyvinylacetat i vattendispersion.
3905 19 Andra polyvinylacetater (andra än de i vattendispersion).
3905 21 Sampolymerer av vinylacetat i vattendispersion.
3905 29 Andra sampolymerer av vinylacetat (andra än de i vattendisper-

sion).

3905 30 Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrup-

per.

background image

41

SFS 2012:506

3905 91 Sampolymerer (med andra vinylmonomerer än vinylacetat).
3905 99 Andra varuslag i grupp 3905 (andra än polyvinylacetat och sam-

polymerer med vinylmonomerer).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3906

Akrylpolymerer i obearbetad form enligt följande:

3906 10 Polymetylmetakrylat.
3906 90 Andra akrylpolymerer (andra än polymetylmetakrylat).
Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3907

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form;

polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbe-
tad form; enligt följande:

3907 10 Polyacetaler.
3907 20 Andra polyetrar (andra än polyacetaler).
3907 30 Epoxihartser.
3907 40 Polykarbonater.
3907 50 Alkydhartser.
3907 60 Polyetentereftalat.
3907 70 Polymjölksyra.
3907 91 Andra omättade polyestrar.
3907 99 Andra polyestrar (andra än omättade polyestrar, polyetenterefta-

lat och polymjölksyra).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

background image

42

SFS 2012:506

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3908

Polyamider i obearbetad form enligt följande:

3908 10 Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12.
3908 90 Andra obearbetade polyamider (andra än polyamid-6, -11, -12,

-6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12).

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3909

Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form, enligt

följande:

3909 10 Karbamidplaster; tiokarbamidplaster.
3909 20 Melaminplaster.
3909 30 Andra aminoplaster (andra än karbamid-, tiokarbamid- och

melaminplast).

3909 40 Fenoplaster.
3909 50 Polyuretaner.
Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3910

Silikoner i obearbetad form.

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och är

a) syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter,

eller

b) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

background image

43

SFS 2012:506

3911

Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider,

polysulfoner och andra produkter, inte nämnda eller inbegripna någon an-
nanstans i denna bilaga, i obearbetad form, enligt följande:

3911 10 Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhartser

samt polyterpener.

3911 90 Andra varuslag i grupp 3911 (dvs. polyterpener, polysulfider,

polysulfoner och andra obearbetade polymerer) som inte är specificerade nå-
gon annanstans i denna bilaga.

Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk

syntes och som är

a) lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp,
b) andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera

enheter, eller

c) andra prepolymerer.
Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna

någon annanstans i denna bilaga, i obearbetad form, enligt följande:

3912 11 Inte mjukgjorda cellulosaacetater.
3912 12 Mjukgjorda cellulosaacetater.
3912 20 Cellulosanitrater (inbegripet kollodium).
3912 31 Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne.
3912 39 Andra cellulosaetrar (andra än karboximetylcellulosa).
3912 90 Andra (andra än cellulosaacetater, cellulosanitrater och cellulo-

saetrar).

Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3913

Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga poly-

merer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga, i obearbetad form,
enligt följande:

3913 10 Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra.
3913 90 Andra naturliga polymerer (andra än alginsyra och dess salter

och estrar).

Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3914

Jonbytare på basis av polymerer i någon av grupperna 3901–3913, i

obearbetad form.

background image

44

SFS 2012:506

Med obearbetad form avses endast produkter i form av
a) vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensio-

ner) och lösningar, eller

b) block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och

sprutmassor), korn, flingor o.d.

3915

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot enligt följande:

3915 10 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polymerer

av eten.

3915 20 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polymerer

av styren.

3915 30 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polymerer

av vinylklorid.

3915 90 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av annan plast

(annan än av polymerer gjorda av eten, styren eller vinylklorid).

4001

Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och

liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i form av plattor, duk
eller remsor, enligt följande:

4001 10 Naturgummilatex, även förvulkad.
4001 21 Rökt arkgummi.
4001 22 Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR).
4001 29 Annat naturgummi i annan form (annat än naturgummilatex,

även förvulkad, rökt arkgummi och tekniskt specificerat naturgummi).

4001 30 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande

naturliga produkter.

4002

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form el-

ler i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter i grupp 4001
med produkter i grupp 4002, i obearbetad form eller i form av plattor, duk el-
ler remsor, enligt följande:

4002 11 Styren-butadiengummi (SBR) och karboxylstyren-butadien-

gummi (XSBR) i form av latex.

4002 19 Styren-butadiengummi (SBR) och karboxylstyren-butadien-

gummi (XSBR) i annan form än latex.

4002 20 Butadiengummi (BR).
4002 31 Isobuten-isoprengummi (IIR).
4002 39 Annat halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR och BIIR).
4002 41 Kloroprengummi (CR) i form av latex.
4002 49 Kloroprengummi (CR) i annan form än latex.
4002 51 Nitril-butadiengummi (NBR) i form av latex.
4002 59 Nitril-butadiengummi (NBR) i annan form än latex.
4002 60 Isoprengummi (IR).
4002 70 Etenpropengummi (EPDM).
4002 80 Blandningar av produkter i grupp 4001 med produkter i

grupp 4002 (blandningar mellan natur- och syntetgummi).

4002 91 Annat syntetgummi (annat än SBR, XSBR, BR, IIR, CIIR, BIIR,

CR, NBR, IR och EPDM) i form av latex.

background image

45

SFS 2012:506

4002 99 Annat syntetgummi (annat än SBR, XSBR, BR, IIR, CIIR, BIIR,

CR, NBR, IR och EPDM) i annan form än latex.

4003

Gummiregenerat (endast i obearbetad form).

4004

Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi,

även pulveriserat eller granulerat.

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form

eller i form av plattor, duk eller remsor; registreringsplikten omfattar endast:

4005 10 Ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid.
4005 20 Ovulkat gummi med tillsatsämnen, i lösningar eller dispersioner

(annat än sådant med kimrök eller kiseldioxid).

4005 99 Annat ovulkat gummi med tillsatsämnen, i obearbetad form (an-

nat än sådant med kimrök eller kiseldioxid eller i lösning eller dispersion),
dock inte plattor, duk eller remsor.

6812

Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis

av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av as-
best (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvudbonader, skodon och packningar),
även med förstärkning, andra än varor enligt grupperna 6811 och 6813 i bi-
laga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87; registreringsplikten omfattar
endast:

6812 99 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på

basis av asbest och magnesiumkarbonat.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012