SFS 2012:508 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

120508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels att 39 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 b, 34 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

2 b §

1

Statens energimyndighet är

1. projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter, och

2. kontoföringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § andra stycket samma lag.

34 §

2

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om förfarandet vid

ansökan om konto och ansökan om registrering i unionsregistret.

40 §

3

För sin verksamhet med kontoföring får Statens energimyndighet ta

ut en särskild avgift, öppningsavgift, med 1 000 kronor.

Öppningsavgiften ska betalas i förskott till Statens energimyndighet av

den som ansöker om ett persondepåkonto eller ett externt plattformskonto
(depåkonto för handelsplattform) i unionsregistret. En sådan förskottsbetal-
ning är en förutsättning för att ansökan ska prövas. Om ansökan avslås eller
återkallas innan den har prövats, ska förskottet återbetalas till sökanden.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:464.

2 Senaste lydelse 2011:1592.

3 Senaste lydelse 2009:1327.

SFS 2012:508

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012