SFS 2012:509 Förordning om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

120509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om betygsrätt för viss utbildning vid
internationella skolor

;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta om tillstånd för sådana

enskilda huvudmän för internationella skolor som avses i 2 § att sätta betyg,
anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de
bestämmelser som gäller för gymnasieskolan om de villkor som anges i 3 §
är uppfyllda.

2 §

Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för en interna-

tionell skola som

1. har förklarats berättigad till sådant bidrag som avses i 24 kap. 6 § skol-

lagen (2010:800), och

2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och kursplaner.

3 §

Tillstånd får lämnas om huvudmannen

1. anger vilket eller vilka nationella program som ansökan om att utfärda

gymnasieexamen avser,

2. visar vilka delar i utbildningen som är likvärdiga med den kurs eller det

gymnasiearbete som ett betyg avser och hur utbildningen uppfyller kraven
för gymnasieexamen, och

3. även i övrigt visar att utbildningen utformats så att betygen blir likvär-

diga med betyg satta i gymnasieskolan.

Vid bedömning av om huvudmannen uppfyller kraven enligt första

stycket 2 och 3 får utökad undervisning i förhållande till den utländska läro-
planen och kursplanen beaktas.

Som stöd för bedömningen enligt denna paragraf ska Statens skolinspek-

tion inhämta yttrande från Statens skolverk.

4 §

En huvudman som har fått tillstånd ska

1. använda nationella prov i den utsträckning som är föreskriven för gym-

nasieskolan, och

2. föra betygskatalog och utfärda utdrag ur denna enligt 8 kap. 8 och 9 §§

gymnasieförordningen (2010:2039).

SFS 2012:509

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:509

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

5 §

Statens skolinspektion ska besluta att återkalla tillståndet om

1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller
2. huvudmannen inte följer vad som föreskrivs i 4 §.

6 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012 och tillämpas på

utbildning som påbörjas därefter.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)