SFS 2012:510 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

120510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 28 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 11 § ellagen (1997:857) ska

ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

2

En elanvändare som begär att elförbrukningen ska mätas på annat

sätt än enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § ska av nätkon-
cessionshavaren debiteras merkostnaden för denna mätning och för rappor-
teringen av resultaten av dessa mätningar. Om mätningen av elanvändarens
förbrukning därvid kräver en annan mätutrustning än vid mätning enligt de
nämnda föreskrifterna ska elanvändaren debiteras kostnaden för mätaren
med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunk-
ten.

Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte debiteras en-

skilda elanvändare. Trots det som sägs i första stycket får en elanvändare,
som ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att mängden överförd
el ska mätas per timme, inte debiteras merkostnader för detta.

Tvister i frågor som avses i första eller andra stycket prövas av nätmyn-

digheten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning
kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessions-
havaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes se-
naste kända adress.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:98, bet. 2011/12:NU21, rskr. 2011/12:264.

2 Senaste lydelse 2002:121.

SFS 2012:510

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012