SFS 2012:511 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

120511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el,

dels att 1, 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 18 a §, av följande

lydelse.

1 §

I denna förordning avses med

1. Schablonberäkningsområde: Ett område där den samlade inmatningen

och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Ett schablonberäk-
ningsområde får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för
område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät.

2. Inmatningspunkt: Den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i

ett schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkon-
cession för linje (region- eller stamledning).

3. Uttagspunkt: Den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.
4. Gränspunkt: Den punkt där
a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för

linje (region- eller stamnät),

c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har

olika nättariffer, ansluter till varandra, eller

d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje

(region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.

5. Förbrukningsprofil: Den totala mängd el som registreras per timme i

schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mät-
värden rapporteras månadsvis, samt nätförluster.

6. Andelstal: Den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje el-

leverantör, elproducent och balansansvarig.

6 §

Mätning i uttagspunkt och inmatningspunkt ska, för de elanvändare

och elproducenter som inte omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen
(1997:857), avse överförd el under varje timme. Mätning i gränspunkt ska
avse överförd el under varje timme.

Om en elproducent eller elanvändare begär det, ska mätningen i inmat-

ningspunkten respektive uttagspunkten ske med kortare tidsintervall än en
timme.

SFS 2012:511

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:511

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen be-

gär annan mätning än den nätkoncessionshavaren tillämpar ska nätkonces-
sionshavaren utföra sådan mätning.

Om elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen ingått ett avtal

om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje
timme, ska mätning i uttagspunkten ske med registrering per timme. Rappor-
teringen av mätresultaten för uttagspunkten får ske enligt 8 och 9 §§ eller
15–18 a §§.

16 §

Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska

rapporteras per månad och avse

1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för vilka el-

användaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857) ingått ett av-
tal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts på detta
sätt, och

2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i övriga fall.

18 a §

Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 8 och

9 §§ månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbruk-
ningsprofilen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme
till

1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
3. Affärsverket svenska kraftnät per balansansvarig.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 i fråga om 18 a § och i

övrigt den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)