SFS 2012:512 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

120512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § förordningen (2007:1153) med instruktion

för Statens energimyndighet ska ha följande lydelse.

2 §

2

Statens energimyndighet ska

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning

av energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för

en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft,

3. inom sitt verksamhetsområde främja forskning, utveckling, demonstra-

tion, innovation, affärsutveckling och kommersialisering, marknadsintro-
duktion av ny teknik och nya tjänster samt nyttiggörande av resultat från
sådan verksamhet,

4. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga
naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG,

5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade ener-

gipolitiska programmen,

6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och sär-

skilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och bety-
delse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den eko-
nomiska tillväxten,

7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och

främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

8. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förord-

ningen (2001:100) om den officiella statistiken,

9. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning följs,

10. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektba-

serade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara

1 Jfr rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och
klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka
skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75, Celex 32008L0114).

2 Senaste lydelse 2012:276.

SFS 2012:512

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:512

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

för att formellt godkänna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och
17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,

11. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta beho-

ven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utform-
ning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energi-
användande utrustning,

12. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
13. tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att genomföra

och föreslå förbättringar av systemet för handel med utsläppsrätter,

14. medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt inom ramen för

Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer JI och CDM samt
liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer upprättade under Förenta
nationernas ramkonvention om klimatförändring eller inom ramen för beslu-
tet om ansvarsfördelning inom EU,

15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med

utgångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i
enlighet med prioriteringarna i En nationell strategi för regional konkurrens-
kraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013,

16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

17. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag i en-

lighet med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energi-
källor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG samt i enlighet med bilagorna II, III, V, VI och VII till
direktivet,

18. inom sitt ansvarsområde för energiberedskap bedriva omvärldsbevak-

ning och analys samt utveckla och samordna samhällets krisberedskapsför-
måga och stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området,
och

19. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Affärsverket svenska

kraftnät, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett
identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom
undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den
8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.
2. Redovisning enligt 2 § 19 ska ske första gången före utgången av 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)