SFS 2012:513 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

120513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § förordningen (2007:1119) med instruktion

för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

3 §

2

Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhets-

bedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunika-

tion, främst på stamnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoföringsmyndighet

enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

10. som kontoföringsmyndighet handlägga frågor om ursprungsgarantier

enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,

11. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och

löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,

12. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut för-

nybar elproduktion underlättas,

13. årligen till regeringen redovisa sitt arbete som systemansvarig myn-

dighet för naturgas, särskilt uppgifter om förhållanden av betydelse för
utvärdering av gasmarknadsreformen,

14. samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspek-

tionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för

1 Jfr rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och
klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka
skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75, Celex 32008L0114).

2 Senaste lydelse 2011:1486.

SFS 2012:513

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:513

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

naturgas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG,

15. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i en-

lighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver-
skridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

16. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som föl-

jer av förordning (EG) nr 714/2009,

17. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

18. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet,

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifie-
ringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom under-
sektorn el enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om
identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och
bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.
2. Redovisning enligt 3 § 18 ska ske första gången före utgången av 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)