SFS 2012:514 Förordning om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

120514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1181) med
instruktion för Institutet för språk och folkminnen;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1181) med instruktion

för Institutet för språk och folkminnen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap och mate-

rial om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch,
meänkieli och romani chib, det svenska teckenspråket samt dialekter, folk-
minnen, folkmusik och namn i Sverige,

2. samla kunskap om och följa användningen av även andra språk i Sve-

rige,

3. initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de främmande språk

som är aktuella för tolk- och översättarutbildning samt vara engagerad i ter-
minologiskt arbete som rör invandrarspråk

,

4. ge råd och upplysningar i språkfrågor,
5. yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska förslag till
namn på allmänna kartor,
6. yttra sig i frågor om personnamn,
7. yttra sig i ärenden av språkpolitisk betydelse,
8. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den of-

fentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella
minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar,

9. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt

och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offent-
liga förvaltningen,

10. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvalt-

ningen,

11. främja språkteknologisk och terminologisk utveckling, och
12. verka för att den nordiska språkgemenskapen stärks.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 2012:309.

SFS 2012:514

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:514

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Maria Eka
(Kulturdepartementet)