SFS 2012:515 Förordning med instruktion för Statens kulturråd

120515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella

kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet ge-
nom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åt-
gärder.

2 §

Myndigheten ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt vär-

defull utveckling inom verksamheter som rör

1. teater, dans, musik och annan scenkonst,
2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
3. bild och form samt museer och utställningar,
4. regional kulturverksamhet,
5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, och
6. andra kulturella ändamål.

3 §

Myndigheten ska också

1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

inom hela kulturområdet,

2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspek-

tiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samar-
bete i sin verksamhet,

3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med an-

knytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta
ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga be-
rörda aktörer,

4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-
het representera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner,

5. pröva frågor om utställningsgarantier enligt förordningen (1998:200)

om statliga utställningsgarantier,

6. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om littera-

turpris till Astrid Lindgrens minne,

7. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,

SFS 2012:515

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:515

8. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden, och
9. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet.

4 §

Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1–3 §§ får den åta sig upp-

drag inom sitt verksamhetsområde, i den mån det inte snedvrider konkurren-
sen på marknaden.

Samverkan

5 §

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, landsting och

kommuner med ansvar enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av
vissa statliga bidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner,
det civila samhället och andra aktörer.

Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande

mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer som bedriver
verksamhet av betydelse för kulturens utveckling.

Rapportering

6 §

Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens

kvantitativa och kvalitativa resultat.

Följande ska följas upp och redovisas:
1. den statliga bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per

konst- och kulturområde,

2. hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom medfinansiering

av landsting, kommuner och andra aktörer, och

3. hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de nationella

kulturpolitiska målen.

Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser inom myn-

dighetens ansvarsområde kan förbättras och effektiviseras.

7 §

Utöver rapportering enligt 6 § ska myndigheten följa upp och senast

den 30 juni varje år redovisa följande till regeringen:

1. utfallet av svenska ansökningar till EU:s kulturprogram,
2. utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via

EU:s strukturfondsprogram 2007–2013 inklusive de territoriella samarbets-
programmen i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska
Filminstitutet och Riksarkivet, och

3. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.
Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redo-

visa det regionala utfallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutio-
ners verksamhet till regeringen.

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en styrelse.

9 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

background image

3

SFS 2012:515

Särskilda organ

10 §

Inom myndigheten finns ett samverkansråd med uppgift att samordna

de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkans-
modellen. Generaldirektören är ordförande i samverkansrådet. Regeringen
bestämmer vilka statliga myndigheter och nationella institutioner som ska
ingå i samverkansrådet.

11 §

Inom myndigheten finns en särskild jury som har hand om nomine-

ringen och beslutar om pristagare enligt förordningen (2002:1091) om litte-
raturpris till Astrid Lindgrens minne.

Anställningar och uppdrag

12 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

15 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för sådan verksamhet som avses i 4 §

och får disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012, då förordningen

(2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012